ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2024

Το Καστρί της Σύρου υπό το φως των ερευνών της περιόδου 2006-2012

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 55-66.

From 2006 to 2012 new investigations were conducted on the steep hill of Kastri on Syros under the auspices of the Archaeological Society at Athens and the direction of the author. These included further excavation, aerial photography and surveying of the building remains.

Κεραμική της μέσης και ύστερης εποχής του Χαλκού από το σπήλαιο Ζα

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 49-54.

The Middle and Late Cycladic pottery from the Cave of Zas on Naxos offers useful information about those periods on the island, and their presence at the site provides the first example of the use of a cave in the Cyclades in the 2nd millennium BC.

Neolithic Greece beyond the Village

Στο Κ. Σουέρεφ, Ε. Κοτζαμποπούλου, Κ. Λιάμπη, S. P. Morris & J. K. Papadopoulos 2017 (επιμ.), Σπείρα. Επιστημονική συνάντηση προς τιμήν της Αγγέλικας Ντούζουγλη και του Κωνσταντίνου Ζάχου, Αθήνα: 39-47.

Ένα από τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τόσο την Αγγελικά Ντούζουγλη όσο και τον Κωνσταντίνο Ζάχο είναι ο προσδιορισμός και η ερμηνεία των ριζοσπαστικών αλλαγών στην κατοίκηση του ελλαδικού χώρου στις νεότερες φάσεις τη; Νεολιθικής.

Η περιοχή της Τριχωνίδας κατά την Εποχή του Χαλκού και οι πολιτιστικές σχέσεις της με τον δυτικό ελλαδικό χώρο και τις όμορες περιοχές

Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Τριχωνίας και Ναυπακτίας, 9-10-11 Ιουνίου 2012, Τόμος ΙΙΙ, Αγρίνιο 2015: 1187-1208. 

Problematising the Transition from Bronze to Iron

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 255-273.

In Greece and Cyprus the twelfth century is usually seen as the beginning of the 'Transition' from bronze to iron - a decisive phase of one or two hundred years during which iron became cheaply and widely available for the first time, displacing bronze as the main metal for tools and implements.

Minoan Foreign Relations and Copper Metallurgy in Protopalatial and Neopalatial Crete

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 195-210.

The 18th to 17th centuries B.C. on Crete was the period of great changes and social upheavals. Minoan Crete was a leading military power in the Aegean in the MBA and the wide mercantile activity depended on a political system co-ordinating private and public interests and providing security.

Gold and Granulation: Exploring the Social Implications of a Prestige Technology in the Bronze Age Mediterranean

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 161-194.

The variability present in the early developments of the technology of granulation, the most difficult gold-smithing technique to perfect and master, can be used to define and explore socio-economic relationships within the archaeological systems of the Early to Late Bronze Age Mediterranean.

Stone Vessel Production: New Beginnings and New Visions in New-Palace Crete

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 73-91.

The end of the Old Palace and beginning of the New Palace period on Crete saw, amongst other key events in Minoan history, fundamental changes in the popularity of certain ceramic vases, a statement also true for stone vessels. Amongst other developments was the revival of the importation and, presumably, direct use of Egyptian stone vessels.

Technological change in the East Mediterranean Bronze Age: capital, resources and marketing

Στο A. J. Shortland (ed.) 2017. The Social Context of Technological Change. Egypt and the Near East, 1650-1150 BC, Oxford: 15-38.

This paper explores some of the factors of technological change, in terms of socio-political, environmental and economic-structural relationships, (and the dialectics between them). These 'factors of production' only partly coincide.

Νέες θέσεις στον αρχαιολογικό χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης

Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στην Θράκη 26, 2012, Θεσσαλονίκη: 565-574.

This paper presents new archaeological data from the mountainous and lowland areas of the Prefecture of Xanthi. A variety of projects of the 31st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, such as autopsies, regular checks and actions to protect the antiquities, brought to light 21 unknown sites and new evidence about 12 already known sites.