ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

 

 

1. Γενικά

Οι βιβλιοκρισίες θα πρέπει να περιέχουν:

1.1. Σύντομη περίληψη της γενικής προβληματικής καθώς και των επιμέρους κεφαλαίων του βιβλίου.

1.2. Ανάλυση και αξιολόγηση της επιχειρηματολογίας καθώς και του τρόπου που αυτή τεκμηριώνεται.

1.3. Κριτική και σχολιασμό της συμβολής του έργου στη μελέτη της αιγαιακής και κυπριακής προϊστορίας.

 

2. Μορφή

2.1. Όριο λέξεων

Η βιβλιοκρισία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 2000 λέξεις παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα προσδιορίζονται με απευθείας συνεννόηση του εκάστοτε ενδιαφερόμενου με την Επιτροπή.

 

2.2. Τίτλος

Ως τίτλος της βιβλιοκρισίας θα αναφέρεται η πλήρης βιβλιογραφική παραπομπή του υπό αξιολόγηση έργου (πλήρες όνομα συγγραφέα/εκδότη, έτος έκδοσης, τίτλος, σειρά, πόλη, εκδότης, είδος εξωφύλλου (μαλακό ή σκληρό), αριθμός σελίδων, διαστάσεις και αριθμός ISBN). Για παράδειγμα:

Hector W. Catling, 2009. Sparta, Menelaion I: The Bronze Age [Supplementary Volume No. 45], London: British School at Athens.
Σκληρό εξώφυλλο, τόμος I: Κείμενο, 524 σ. & CD Rom, τόμος II: Εικόνες και πίνακες, 366 σ., 30,5x21,5 εκ., ISBN: 9780904887594.

David A. Warburton (ed.), 2009. Time’s Up! Dating the Minoan Eruption of Santorini. Acts of the Minoan Eruption Chronology Workshop, Sandbjerg November 2007 initiated by Jan Heinemeier and Walter L. Friedrich [Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 10], Athens: The Danish Institute at Athens.
Σκληρό εξώφυλλο, 298 σ., 28x21,5 εκ., ISBN: 978-87-7934-024-4.

 

2.3. Παραπομπές

Οι παραπομπές θα πρέπει να ενσωματώνονται στο κείμενο (σύμφωνα με το σύστημα του Harvard) και να παρατίθενται ως βιβλιογραφική λίστα στο τέλος του.

Για τη μορφή των παραπομπών και της βιβλιογραφίας ακολουθείστε τις οδηγίες των Αιγαιακών Σπουδών (μπορείτε, επίσης, να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας σε PDF αρχείο).

 

2.4. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlink)

Εάν θέλετε να εισάγαγετε υπερσύνδεσμο, παρακαλούμε σημειώστε τον ως ακολούθως: www.aegeussociety.org. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κρυμμένο υπερσύνδεσμο, όπως Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας (να σημειωθεί ότι όταν οι βιβλιοκρισίες θα εκδίδονται σε έντυπη μορφή, οι κρυφοί υπερσύνδεσμοι θα χάνονται ή θα συμπεριλαμβάνονται σε παρενθέσεις).

 

2.5. Αποσπάσματα

Όταν χρησιμοποιείτε αποσπάσματα/φράσεις από ένα κείμενο, αυτά θα πρέπει να δηλώνονται με «διπλά εισαγωγικά».

 

2.6. Στοιχεία για το συγγραφέα της κριτικής

Οι υποβληθείσες βιβλιοκρισίες θα είναι επώνυμες και θα συνοδεύονται από την ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και το τρέχον ακαδημαϊκό status του κριτή/αξιολογητή.

 

3. Υποβολή βιβλιοκρισίας

Οι βιβλιοκρισίες θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα έξι μηνών από τη στιγμή της ανάθεσής τους, προκειμένου ο Αιγεύς να διασφαλίσει ότι οι προς δημοσίευση κριτικές θα αφορούν βιβλία που έχουν εκδοθεί πρόσφατα.

Μπορείτε να στέλνετε το κείμενο σας (συνημμένο σε αρχείο ‘doc’) σέ ένα από τα μέλη της Επιτροπής Βιβλιοκρισιών. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την τελική επιμέλεια του κειμένου και μέσα σε διάστημα ενός μήνα, αυτό αναρτάται στον δικτυακό τόπο του Αιγέα.