ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην ενότητα αυτή συγκεντρώνονται άρθρα και βιβλιοκρισίες που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή.

Για άρθρα και βιβλιοκρισίες που έχουν δημοσιευθεί και μετά το 2009 (έτος ίδρυσης του Αιγέα), μπορείτε, επίσης, να δείτε τις ενότητες ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ και ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ.

Morpurgo Davies, A., 1992. Il contributo del miceneo alla linguistica greca, in G. Maddoli (ed.), La civiltà micenea. Guida storica e critica, Roma- Bari: Laterza, 134-156, 130-132.

Κείμενο

Morpurgo Davies, A. & Cadogan, G., 1977. A second Linear A tablet from Pyrgos, Kadmos 16, 7-9.

Κείμενο

Morpurgo Davies, A. & Cadogan, G., 1971. A Linear A tablet from Pyrgos, Kadmos 10, 105-109.

Κείμενο

Morpurgo Davies, A., 1966. A Mycenaean Instrumental-Ablative, in L.R. Palmer and J. Chadwick (eds.), Proceedings of the Cambridge Colloquium on Mycenaean Studies, Cambridge: Cambridge University Press, 191-202.

Κείμενο

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Περί προϊστορικών θέσεων στη δυτική Μακεδονία: νομοί Κοζάνης και Γρεβενών, στο Στεφανή, Ε., Mερούσης, N. & Δημουλά, A. (επιμ.), 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 233-250.

Κείμενο

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Aπό το ανασκαφικό έργο της Λʹ ΕΠΚΑ κατά το 2010, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 17-38.

Κείμενο

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., Λόκανα, X. & Αναγνωστοπούλου, Κ., 2014. Δύο θέσεις της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής στην Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 39-52.

Κείμενο

Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. & Θεοδώρου, Δ., 2012. Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα (Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 23, 2009, Θεσσαλονίκη, 53-62.

Κείμενο

Pavúk, P., 2005. Aegeans and Anatolians. A Trojan Perspective, in R. Laffineur & E. Greco (eds), Emporia: Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean. Proceedings of the 10th International Aegean Conference, Athens, Italian School of Archaeology, 14-18 April 2004 [Aegaeum 25], Liège and Austin, 269-277.

Κείμενο

Pavúk, P., 2002. Troia VI and VIIa. The Blegen Pottery Shapes: Towards a Typology, Studia Troica 12, 35-71.

Κείμενο

Pavúk, P., 2002. The City on the Slope: Some Observations on Two-Dimensional Representations of Architecture in Aegean Art, in R. Aslan, S. Blum, G. Kastl, F. Schweizer & D. Thumm (eds), Mauerschau: Festschrift für Manfred Korfmann, Remshalden-Grunbach: Verlag Bernhard Albert Greiner, 567-583.

Κείμενο

Rutter, J.B., 1983. Some Observations on the Cyclades in the Later Third and Early Second Millennia, American Journal of Archaeology 87:1, 69-76.

Κείμενο

Rutter, J.B., 1983. Fine Gray-Burnished Pottery of the Early Helladic III Period the Ancestry of Gray Minyan, Hesperia 52:4, 327-355.

Κείμενο

Rutter, J.B., 1990. Pottery Groups from Tsoungiza of the End of the Middle Bronze Age, Hesperia 59:2, 375-458.

Κείμενο

Rutter, J.B., 2003. Corinth and the Corinthia in the Second Millenium B.C.: Old Approaches, New Problems, in C.K. Williams II & N. Bookidis (eds), Corinth 20, Corinth, The Centenary: 1896-1996, Princeton: The American School of Classicak Studies at Athens, 75-83.

Κείμενο