ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΨΗΦΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Leaf, W., 1912. Troy: a study in Homeric geography, London : Macmillan and co.

Κείμενο

Bell, Ε., 1926. Prehellenic architecture in the Aegean, London: G. Bell and Sons LTD.

Κείμενο

Marinatos, N., 1993. Minoan Religion. Ritual, Image and Symbol, Columbia: University of South Carolina Press.

Κείμενο

Frödin, O. & Persson, A.W. (eds), 1938. Asine: Results of the Swedish excavations, 1922-1930, Stockholm: Generalstabens litografiska anstalts förlag i distribution.

Κείμενο

Schulze, E., 1880. Mykenai: eine kritische Untersuchung der Schliemannschen alterthümer unter Vergleichung Russischer Funde, St. Petersburg: Kaiserliche Hofbuchhandlung Schmitzdorff.

Κείμενο

Τσούντας, Χ., 1908. Αι Προϊστορικαί Ακροπόλεις Διμηνίου και Σέσκλου, Αθήνα: Σακελλάριος.

Κείμενο

Sybel, L. von, 1875. Ueber Schliemann's Troja, Marburg: N. G. Elwert.

Κείμενο

Karo, G., 1925. Religion des ägäischen Kreises, Leipzig.

Κείμενο

Fimmen, D., 1921. Die Kretisch-mykenische Kultur, Leipzig & Berlin: B.G. Teubner.

Κείμενο

Ross, L., 1852. Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodos und der Insel Cypern, Halle: C.A. Schwetschke & Sohn.

Κείμενο

Ross, L., 1845. Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres (vol. III), Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta.

Κείμενο

Ross, L., 1843. Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres (vol. II), Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta.

Κείμενο

Bosanquet, R.C &  Dawkins, R.M., 1923. The unpublished objects from the Palaikastro excavations 1902-1906. Part 1, London: Macmillan.

Κείμενο

Ross, L., 1840. Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres (vol. I), Stuttgart and Tübingen: J.G. Cotta.

Κείμενο

Βαρβαρούσης, Π., 2013. Σεϊντί. Παλαιολιθική κατοίκηση στη Βοιωτία, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.

Κείμενο