ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ενδοκοινοτική οργάνωση και οικονομία των αστικών θέσεων της Κρήτης κατά τη νεοανακτορική περίοδο: το παράδειγμα της εγκατάστασης της Κάτω Ζάκρου: προσέγγιση του θέματος στη βάση των υλικών καταλοίπων

, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012

Αντικείμενο αυτής της διατριβής αποτελεί ο προσδιορισμός των βασικών αρχών δομής και οργάνωσης της νεοανακτορικής εγκατάστασης της Κάτω Ζάκρου και, μέσω αυτού, η μελέτη της ενδοκοινοτικής οργάνωσης των αστικών θέσεων της Κρήτης κατά την τελευταία φάση της Υστερομινωικής Ι περιόδου. Βασικός στόχος της εργασίας, σε πρώτη φάση, υπήρξε αφενός η συνθετική και πλήρης παρουσίαση των ανασκαφικών δεδομένων από τον οικισμό της Κάτω Ζάκρου, αφετέρου η ανίχνευση των βασικών πολεοδομικών αρχών του, καθώς και των αρχών δομής και οργάνωσης των επιμέρους αρχιτεκτονικών ενοτήτων που τον απαρτίζουν.

Η χειροποίητη κεραμική της Εποχής του Χαλκού και της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην περιοχή της κεντρικής Ηπείρου: ζητήματα χρονολόγησης, παραγωγής και κατανάλωσης

, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2015

Σκοπός της διατριβής ήταν η διαμόρφωση της κεραμικής ποικιλομορφίας στην κεντρική Ήπειρο κατά την Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου με κύριο μεθοδολογικό εργαλείο τη μακροσκοπική εξέταση, καταγραφή και οργάνωση του υλικού σε τύπους και κατηγορίες.

La voirie dans les villes minoennes en Crète orientale et à Cnossos (Minoen Moyen I – Minoen Récent I)

, Université Lyon 2 2013

This doctoral dissertation presents a synthesis of research on streets and public courts in Crete during the Proto- and Neopalatial periods. Ten sites are considered: Knossos, Gournia, Malia, Mochlos, Myrtos-Pyrgos, Palaikastro, Petras, Pseira, Sissi and Zakros. In the first volume, we propose a definition of the different elements related to Minoan streets and courts, and present an exhaustive catalogue of the currently published remains.

Mυκηναϊκή Κορινθία

, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2014

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά συστηματικά και αναλυτικά τη μυκηναϊκή παρουσία στην Κορινθία, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών, πληροφοριών, δημοσιεύσεων, νεότερων ερευνών, καθώς και προσωπικών παρατηρήσεων και αυτοψιών.

Defining the regional characteristics of Final Neolithic and Early Bronze Age pottery in Attica (Τοπικά χαρακτηριστικά της κεραμικής της Τελικής Νεολιθικής και της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Αττική)

, University College London (UCL) 2013

Situated between mainland and island-defined archaeological entities, Attica has traditionally been treated as a transitional borderland between what is perceived as ‘Helladic’ versus ‘Cycladic’ culture. Most discussions of social and cultural interactions in the southern Aegean have so far assumed a peripheral role for Attica during the Final Neolithic (4100-3100 BC) and the Early Bronze Age (3100-2000 BC).

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Nazou phd 2013

Η μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ήπειρο: Οι θησαυροί και τα εργαλεία

, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2013

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τη μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής Χαλκού (περίπου 1600-1000 π.Χ.) στην Ήπειρο μέσα από τη μελέτη των χάλκινων εργαλείων και λιγότερο των χάλκινων όπλων, αλλά και των τριών μικρών θησαυρών χάλκινων αντικειμένων (Στεφάνη Πρέβεζας, Καταμάχη και Ροδοτόπι Ιωαννίνων).

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Mycenaean Ways of War: The Past, Politics, and Personhood

, University of Sheffield 2010

The remit of this thesis is to contextualise violence and martial culture in the Mycenaean world in order to understand how it is a source of legitimacy for political power during MH III-LH IIIB.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Harrell phd 2009

Εξημερώνοντας τα κρητικά όρη στη Mέση Eποχή του Χαλκού: η Μινωική διαμόρφωση του τοπίου στην περιοχή του Αγίου Νικολάου (στα Αγγλικά)

, Πανεπιστήμιο Κρήτης 2012

Περισσότερα από 300 σημεία κατοίκησης εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν στα βουνά της Βορειοανατολικής Κρήτης (περιοχή Αγίου Νικολάου), χρονολογούμενα κυρίως στη Μινωϊκή Παλαιοανακτορική περίοδο, 2.000-1.650 π.Χ. περίπου).

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: Dig. Beckmann phd 2012

Πρακτικές ταφής κατά την Νεοανακτορική, Τελική Ανακτορική και Μετανακτορική περίοδο στην κεντρική Κρήτη

, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την ερμηνεία των αλλαγών που παρατηρούνται στις πρα­κτικές ταφής σε όλη τη διάρκεια της Νεοανακτορικής, Τελικής Ανακτορικής και Μετανακτορικής περιόδου. Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται στην εμφάνιση νέων ταφικών αρχιτεκτονι­κών τύπων, στην εμφάνιση ταφών με μεγάλο πλούτο και επαναλαμβανόμενα ταφικά σύνο­λα, στην απομάκρυνση από τον κοινοτικό / φυλετικό χαρακτήρα των ταφών και στην εμφά­νιση διαφοροποίησης, των νεκρών στην ταφή.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Το νεκροταφείο της Σταμνάς και η Πρωτογεωμετρική περίοδος στην Αιτωλοακαρνανία

, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2009

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση και αξιολόγηση των ανασκαφικών δεδομένων που αφορούν σε μια συγκεκριμένη πολιτισμική ομάδα σε χρόνο και χώρο που μέχρι τώρα δεν έχει δώσει παρά αποσπασματικά στοιχεία της φυσιογνωμίας της καθώς και η ερμηνευτική προσέγγιση που αφορά στην οργάνωση του νεκροταφείου και στα ζητήματα προέλευσης και τυπολογίας των ευρημάτων.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Iερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην Ανακτορική και Μετανακτορική Μυκηναϊκή περίοδο

, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2012

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη Μυκηναϊκή θρησκευτική δραστηριότητα μέσα από τη διερεύνηση χώρων που έχουν ερμηνευθεί ως ιερά και στα οποία πιστοποιείται τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών κατά την περίοδο ακμής του ανακτορικού πολιτικοοικονομικού συστήματος και την περίοδο που ακολούθησε την κατάρρευσή του.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Recording and Interpreting a Rock Art Complex Situated in Northern Greece: A Tripartite Approach

, University College London 2011

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί μια καινοτόμο τριμερή προσέγγιση στην καταγραφή και ερμηνεία ενός μεχρι τώρα ανεπαρκώς διερευνημένου και μη-θεωρητικοποιημένου συμπλέγματος βραχογραφιών που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλαδα. Ο μετα-στρουκτουραλισμός και η φαινομενολογία συνιστούν το θεωρητικό έδαφος πάνω στο οποίο αυτή η μελέτη θεμελιώνεται.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Die letzte Elite der mykenischen Welt. Achaia in mykenischer Zeit und das Phänomen der Kriegerbestattungen im 12. - 11. Jahrhundert v. Chr.

, Ruprecht-Karls University of Heidelberg 2007

The aim of the present study is to examine the historical development of Achaea in the Mycenaean period, i.e. the landscape of the north-western Peloponnese that preserved in its place-name up to the present day the des­ignation of a much larger and much more important part of Late Bronze Age Greece. The book is divided into three parts.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: 2551

Μυκηναϊκά εργαλεία ναυπηγικής με εφαρμογή στη ναυπηγική

, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2010

Στόχος της μελέτης είναι η αναγνώριση ξυλουργικών εργαλείων της ύστερης εποχής του Χαλκού, βάσει της χρήσης τους στη ναυπηγική τέχνη της εποχής. Ειδικότερα, ο βασικός εξοπλισμός του ναυδόμου απαρτίζεται από τον πέλεκυ, το σκέπαρνο, τον πρίονα, το τρύπανο με ή χωρίς τόξο, τη σμίλη και τη ξύλινη σφύρα, καθώς και από ποικίλα εργαλεία μέτρησης. Πρόκειται για εργαλεία, κατ΄αρχήν ξυλουργικά, των οποίων επιβεβαιώνεται η δυνατότητα χρήσης τους στη ναυπηγική, κατόπιν της αξιολόγησή τους κατά την κατασκευή τμήματος της γάστρας ενός υστερόχαλκου πλοίου σύμφωνα με τις σύγχρονες κατασκευαστικές τεχνικές ναυπήγησης.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -

Fabricating Signification: An Analysis of the Spatial Relationships Between Room Types in Minoan Monumental Architecture

, University of California, Los Angeles 1998

This dissertation analyzes the function of the Minoan “Palaces” in Late Bronze Age Crete. It also makes reference to numerous “Villas” termed “palatial.” The “Palaces” incorporate a “Labyrinthine” ground plan with elaborate halls, storage rooms, and industrial quarters grouped around a central court. Although general similarities exist in the layout of these buildings, regional variations exist in the distribution of room types and the relationships between rooms as determined by the placement of doorways and corridors.

Αιγαιακή Βιβλιοθήκη: -