ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Matthäus, H., 2009. Review of D. Christou, D. Bolger, P. Croft, E. Goring, A. Jackson, A. D. Lunt, C. McCartney, Z. Parras, E. Peltenburg, J. Ridout-Sharpe, A. Shortland, M. Tite & M. Watt, The Chalcolithic Cemetery of Souskiou-Vathyrkakas, Cyprus. Investigation of Four Missions from 1950 to 1997 (Cyprus 2006), Gnomon 81: 84-86.

Mätthaus, H., 2012. Review of V. Karageorghis, Cypriote Antiquities in the Phylactou Collection (Nicosia 2010) & V. Karageorghis, Ancient Cypriote Art in the Leto and Costakis Severis Collection [Second edition with Supplement] (Nicosia 2010), Gnomon 84.3: 284-286.

Poursat, J.-C., 2009. Review of A. Sakellariou, W. Müller & I. Pini, Corpus der minoischen und mykenischen Siegel, Band III. Iraklion. Archäologisches Museum. Teil 1 und 2. Sammlung Giamalakis (Mainz 2007), Gnomon 81: 471-473.

Matthäus, H., 2009. Review of B. Kling & J. Muhly, Joan du Plat Taylor’s Excavations at the Late Bronze Age Mining Settlement at Apliki, Karamallos, Cyprus. Part I (Sävedalen 2007), Gnomon 81: 378-379.

Ruppenstein, F., 2009. Review of M. Xagoraki-Greissner, Die geometrische Nekropole von Merenda. Die Funde aus der Grabung von I. Papadimitriou 1960-1961 (Dettelbach 2005), Gnomon 81: 241-245.

Vetters, M., 2012. Review of A.-L. Schallin (ed), Encounters with Mycenaean Figures and Figurines. Papers Presented at a Seminar at the Swedish Institute at Athens 27-29 April 2001 (Stockholm 2009), Gnomon 84.6: 661-664.

Matthäus, H., 2012. Review of D. Frankel & J. M. Webb, The Bronze Age Cemeteries at Deneia in Cyprus (Sävedalen 2007), Gnomon 84.2: 183-185

Matthäus, H., 2012. Review of D. Frankel & J. M. Webb, Marki Alonia. An Early and Middle Bronze Age settlement in Cyprus. Excavations 1995-2000 (Sävedalen 2006), Gnomon 84.1: 89-91.

Stürmer, V., 2010. Review of N. Momigliano (ed.), Knossos Pottery Handbook. Neolithic and Bronze Age (Minoan) (London 2007), Gnomon 82: 724-729.

Phialon, L., 2011. Review of K. Sarri, Orchomenos IV. Orchomenos in der mittleren Bronzezeit. Vorgelet von Paul Zanker in der Sitzung vom 8 Mai 2009 (München 2010), Gnomon 83: 377-380.

Bouzek, J., 2012. Review of N. Marinatos, Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine (Urbana 2010), Gnomon 84.4: 377-379.

Bouzek, J., 2009. Review of O. Dickinson, The Aegean from Bronze Age to Iron Age. Continuity and Change between the Twelfth and Eighth Centuries BC (London 2006), Gnomon 81: 86-88.

Bouzek, J., 2010. Review of N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their Chronology [Updated Second Edition] (Exeter/Devon 2008), Gnomon 82: 668-669.

Younger, J., 2010. Review of S. Iakovidis (ed.), Archaeological Atlas of Mycenae (Athens 2003), Gnomon 82: 623-633.

Ben-Schlomo, D., 2011. Review of V. Karageorghis, N. Kourou, V. Kilikoglou & M.D. Glascock Terracotta Statues and Figurines of Cypriote Type found in the Aegean (Nicosia 2009), Gnomon 83: 665-668.