ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του: The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives

Bryn Mawr Classical Review

Nikoloudis, S., 2010. Online review of H. Landenius Enegren, The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives. Boreas. Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 30 (Uppsala:  Acta Universitatis Upsaliensis, 2008), Bryn Mawr Classical Review 2010.05.10.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία