ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2023

Βιβλιοκρισία του L. Preston Day & G. Cornelia Gesell (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda: Specialist Reports and Analyses

Bryn Mawr Classical Review 2018.05.06

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Gaignerot-Driessen, F., Βιβλιοκρισία του: L. Preston Day & G. Cornelia Gesell (eds), Kavousi IIC: The Late Minoan IIIC Settlement at Vronda: Specialist Reports and Analyses [Prehistory Monographs 52] (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2018.05.06.

Βιβλιοκρισία του E. Pernicka, S. Ünlüsoy & S. W. E. Blum (eds), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference Held at the University of Tübingen, May 8–10, 2009 [Studia Troica Monographien 8]

Bryn Mawr Classical Review 2017.10.04

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Gori, M., Βιβλιοκρισία του: E. Pernicka, S. Ünlüsoy & S. W. E. Blum (eds), Early Bronze Age Troy: Chronology, Cultural Development and Interregional Contacts. Proceedings of an International Conference Held at the University of Tübingen, May 8–10, 2009 [Studia Troica Monographien 8] (Bonn 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.10.04.

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou, Petras, Siteia: The Pre- and Proto-Palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015 [Monographs of the Danish Institute at Athens 21]

Bryn Mawr Classical Review 2017.10.45

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Caloi, I., Βιβλιοκρισία του: M. Tsipopoulou, Petras, Siteia: The Pre- and Proto-Palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14-15 February 2015 [Monographs of the Danish Institute at Athens 21] (Aarhus 2017), Bryn Mawr Classical Review 2017.10.45.

Βιβλιοκρισία του S. Demesticha & A. Bernard Knapp, Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean

Bryn Mawr Classical Review 2017.12.19

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Capra, R. L., Βιβλιοκρισία του: S. Demesticha & A. Bernard Knapp, Maritime Transport Containers in the Bronze-Iron Age Aegean and Eastern Mediterranean (Uppsala 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.12.19.

Βιβλιοκρισία του U. Damm-Meinhardt, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983): die mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C), Tiryns 17.1

Bryn Mawr Classical Review 2017.12.10

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Kramer-Hajos, M., Βιβλιοκρισία του: U. Damm-Meinhardt, Baubefunde und Stratigraphie der Unterburg (Kampagnen 1976 bis 1983): die mykenische Palastzeit (SH III B2) und beginnende Nachpalastzeit (Beginn SH III C), Tiryns 17.1 (Wiesbaden 2015), Bryn Mawr Classical Review 2017.12.10.

Βιβλιοκρισία του R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Johnston, C., Βιβλιοκρισία του: R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions (Roma 2014), Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41.

Βιβλιοκρισία του E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016)

Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Blackwell, N.G., Βιβλιοκρισία του: E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016), Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14.

Βιβλιοκρισία του C. Thanos & W. Arentzen, Without Having Seen the Queen: The 1846 European Travel Journal of Heinrich Schliemann: A Transcription and Annotated Translation

Archaeologia Austriaca 100 (2016): 315-320

Kennell, S. A., Βιβλιοκρισία του: C. Thanos & W. Arentzen, Without Having Seen the Queen: The 1846 European Travel Journal of Heinrich Schliemann: A Transcription and Annotated Translation (Leiden 2012), Archaeologia Austriaca 100 (2016): 315-320.