ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται 200 ψηφιοποιημένες δημοσιεύσεις για την ελληνική προϊστορική αρχαιολογία, που δημοσιεύτηκαν από το 1847 έως το 1955. Πολλά από τα ψηφιοποιημένα δημοσιεύματα ανήκουν σε αρχαιολόγους, που σημάδεψαν την προϊστορική αρχαιολογία, όπως ο Heinrich Schliemann, ο Arthur Evans, ο Alan Wace και ο Carl Blegen. Σε αυτήν την περίπτωση ψηφιοποιήθηκαν έργα τους, που είναι άγνωστα ή δυσεύρετα στο διαδίκτυο. Δόθηκε, επίσης, ιδιαίτερη προσοχή να ψηφιοποιηθούν δημοσιεύσεις Ελλήνων αρχαιολόγων, όπως είναι ο Χρήστος Τσούντας, ο Παναγιώτης Σταματάκης, ο Ιωσήφ Χατζιδάκις, ο Στέφανος Ξανθουδίδης, ο Αντώνιος Κεραμόπουλλος, ο Νικόλαος Κυπαρίσσης, ο Σπυρίδων Μαρινάτος και πολλοί άλλοι. Όλοι τους, με το πολυσήμαντο και σχεδόν άγνωστο έργο τους, θεμελίωσαν την ελληνική αρχαιολογία.

Η ψηφιοποίηση των 200 δημοσιευμάτων πραγματοποιήθηκε με χορηγία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Όλα τα αρχεία έτυχαν ενδελεχούς επεξεργασίας για την καλύτερη παρουσίασή τους. Στα ψηφιοποιημένα αρχεία των ξένων δημοσιεύσεων προστέθηκε και Οπτική Αναγνώριση Χαρακτήρων (OCR) για ευκολότερη χρήση αυτών. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη προς όλο το κοινό.

Οι δημοσιεύσεις παρουσιάζονται με χρονολογική ταξινόμηση, ώστε να διαφανεί εν συντομία και η εξέλιξη της ελληνικής προϊστορικής αρχαιολογίας μέσα από αυτές.

 

Κατάλογος

 1. Burgon, T., 1847. “An attempt to point out the vases of Greece proper which belong to the Heroic and Homeric Ages”, Transactions of the Royal Society of Literature, 258-296. PDF
 2. Ρουσόπουλος, Α. Σ., 1855. Ελληνικής αρχαιολογίας εγχειρίδιον, Πάτρα. PDF
 3. Ραγκαβής, Α. Ρ., 1865. Ιστορία της αρχαίας καλλιτεχνίας, Αθήνα. PDF
 4. Fouqué, M. F., 1868. Premier rapport sur une mission scientifique à l’île de Santorin, Paris. PDF
 5. Φίνλαϋ, Γ., 1869. Παρατηρήσεις επί της εν Ελβετία και Ελλάδι προϊστορικής Αρχαιολογίας, Αθήνα. PDF
 6. Σχλιέμανν, Ε., 1875. Συνοπτική αφήγησις της γενομένης ανακαλύψεως του ομηρικού Ιλίου κατά τα έτη 1870, 1871, 1872 και 1873. Αναγνωσθείσα κατά την 25/6 Φεβρουαρίου 1875 εν Φιλολογικώ Συλλόγω «Παρνασσός» εν Αθήναις, Αθήνα. PDF
 7. Κουμανούδης, Σ. Α. & Ε. Καστόρχης, 1877. “Οι εν Σπάτα της Αττικής αρχαίοι τάφοι και τα εν αυτοίς ανευρεθέντα”, Αθήναιον 6, 167-172. PDF
 8. Σταματάκης, Π., 1878. “Περί του παρά το Ηραίον καθαρισθέντος τάφου”, Athenische Mitteilungen 3, 271-286. PDF
 9. Kαστόρχης, E., 1879. “Ο παρά τας Αχαρνάς πανάρχαιος τάφος”, Αθήναιον 8, 152-153. PDF
 10. Καστόρχης, Ε., 1879. “Περί των εν Ναυπλία πανάρχαιων τάφων και των αυτόθι υπό Στράβωνος μνημονευομένων λαβυρίνθων”, Αθήναιον 8, 515-516. PDF
 11. Φίλιος, Δ., 1879. “Ανασκαφαί εν Ναυπλία”, Αθήναιον 8, 523-527. PDF
 12. Κονδάκης, Ι., 1879. “Περί των εν Ναυπλία παναρχαίων τάφων. Προς τον κύριον πρόεδρον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας”, Αθήναιον 8, 517-523. PDF
 13. Κουμανούδης, Α. Σ., 1880. “Χρυσοκόλλητον μυκηναίον ξιφίδιον”, Αθήναιον 9, 162-169. PDF
 14. Κουμανούδης, Α. Σ., 1880. “Ξίφη Μυκηναία”, Αθήναιον 10, 309-320. PDF
 15. Schliemann, H., 1880. “On the site of the Homeric Troy”, Archaeologia or Miscellaneous Tracts Relating to Antiquity 45, 29-52. PDF
 16. Schliemann, H., 1881. “Reise nach dem Ida – Gebirge in Troas”, Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 8 (6), 252-259. PDF
 17. Σχλιέμανν, Σ., 1881. “Εκδρομή εις Ορχομενόν και αι εν αυτώ αποπερατήριαι ανασκαφαί”, Ποικίλη Στοά, Ετήσιον Ημερολόγιον, Έτος Α΄, 206-210. PDF
 18. Stillman, W. J., 1881. “I. Ruins of Gnossos, and on Mount Juktas (Candia, Jan. 17, 1881). II. Ruins in the province of Mirabello, Olus, Axos, Olontion; Remains of a labyrinth-like construction at Gnossos (Candia, Feb. 21, 1881)”, Archaeological Institute of America, Appendix to the Second Annual Report of the Executive Committee, 41-49. PDF
 19. Σχλιέμαν, Ε., 1882. “Περιήγησις ανά την Τρωάδα κατά τον Μάιον του 1881” (μτφ. Π. Γ. Καστρομένου), Παρνασσός 6, Ιούνιος, 467-490. PDF
 20. Σχλιέμαν, Ε., 1882. “Περιήγησις ανά την Τρωάδα κατά τον Μάιον του 1881” (μτφ. Π. Γ. Καστρομένου), Παρνασσός 6, Αύγουστος, 608-618. PDF
 21. Σχλιέμανν, Σ., 1882. “Τελευταίαι ανασκαφαί εν Τροία” (Εν Ισσαρλίκ τη 1 Ιουνίου 1882), Δελτίο της Εστίας, αρ. 287, 27 Ιουνίου, 1-2. PDF
 22. Σχλιέμανν, Ε., 1883. Ορχομενός. Υπόμνημα επί των εν τω Βοιωτικώ Ορχομενώ ανασκαφών αυτού μετά 9 σχημάτων και 4 πινάκων (μετάφραση Σοφίας Σχλιέμανν), Αθήνα. PDF
 23. Schliemann, H., 1884. “Ausgrabungen in Tiryns”, Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellschaft, 301-305. PDF
 24. Λάμπρος, Σ., 1884. Τα πορίσματα της προϊστορικής αρχαιολογίας και οι πρώτοι κάτοικοι της Ελλάδος. Ιστορικά μελετήματα, Αθήνα. PDF
 25. Τσούντας, Χ., 1885. “Οι προϊστορικοί τάφοι εν Ελλάδι”, Αρχαιολογική Εφημερίς, 30-42. PDF
 26. Fabricius, E., 1886. “Alterthümer auf Kreta. IV: Funde der mykenäischen Epoche in Knossos”, Mitteilungen des Deutschen Archӓologischen Instituts Athenische Abteilung 11, 135-149. PDF
 27. Τσούντας, Χ., 1887. “Περί των εν Μυκήναις ανασκαφών του 1887”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 65-66. PDF
 28. Baumeister, D. J., 1893. Die Paläste des Homerishen Epos mit Rűcksicht auf die Ausgrabungen Heinrich Schliemanns, Berlin. PDF
 29. Belger, C., 1893. Die mykenische Lokalsage von den Gräbern Agamemnons und der Seinen im Zusammenhange der griechischen Sagenentwickelung, Berlin. PDF
 30. Reichel, W., 1894. Über homerische Waffen, Wien. PDF
 31. Myres, J. L., 1895. “Some prehistoric polychrome pottery from Kamarais in Crete”, Proceedings of the Society of Antiquaries, 350-357. PDF
 32. Penrose, F. C., 1895. “Art in primitive Greece as treated by Georges Perrot and Charles Chipiez”, Journal of the Royal Institute of British Architects 2, 525-533. PDF
 33. Simpson, W., 1895. “Notes upon the smaller ‘Treasuries’ at Mycenae”, Journal of the Royal Institute of British Architects 2, 611-620. PDF
 34. Blinkenberg, C., 1896. “Antiquités prémycéniennes: études sur la plus ancienne civilisation de la Grèce”, Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord, 1-69. PDF
 35. Helbig, M. W., 1896. Sur la question mycénienne, Paris. PDF
 36. Myres, J. L., 1896. “Prehistoric Man in the eastern Mediterranean”, Science Progress 5 (29), 335-359. PDF
 37. Τσούντας, Χ., 1898. “Κυκλαδικά”, Αρχαιολογική Εφημερίς, 137-211. PDF
 38. Τσούντας, Χ., 1899. “Κυκλαδικά II”, Αρχαιολογική Εφημερίς, 74-134. PDF
 39. Evans, A. J., 1900. “The palace archives of Mycenaean Cnossus (Cnossus, April 23)”, The Athenaeum (3786), May 19, 634. PDF
 40. Evans, A. J., 1900. “The palace archives of Cnossus: a new series in hieroglyphic characters”, The Athenaeum (3791), June 23, 79. PDF
 41. Evans, A. J., 1900. “The recent Cretan discoveries and their bearing on the early culture and ethnography of the east Mediterranean basin”, Nature 62, September 27, 526-529. PDF
 42. Evans, A. J., 1900. “The origin of the alphabet”, Biblia 8, 252-254. PDF
 43. Evans, A. J., 1901. “The palace of Minos”, The Monthly Review 6, 115-132. PDF
 44. Evans, A. J., 1901. “Fresh discoveries in the palace of Knossos (site of Knossos, May 16)”, Biblia 14, 121-128. PDF
 45. Hogarth, D. G., 1901. “The birth cave of Zeus”, Monthly Review 4, 49-62. PDF
 46. Evans, A. J., 1902. “Further exploration of the palace of Knossos”, Biblia 15 (4), 109-114. PDF
 47. Evans, A. J., 1902. “Recent discoveries in Crete (Candia, July)”, Biblia 15 (7), 203-211. PDF
 48. Παυλάτος, Ν. Κ., 1902. Η αληθής Ιθάκη του Ομήρου. Αρχαιολογική μελέτη (2η εκδ.), Αθήνα. PDF
 49. Evans, A. J., 1903. “Pre-Phoenician writing in Crete, and its bearings on the history of the alphabet”, Biblia 16 (9), 263-272.  PDF
 50. Evans, A. J., 1903. “A bird’s eye view of the Minoan Palace of Knossos, Crete”, Journal of the Royal Institute of British Architects 1, 97-106. PDF
 51. Evans, A. J., 1903. Syllabus of a Course of Three Lectures on Pre-Phoenician Writing in Crete and its Bearings on the History of the Alphabet, London. PDF
 52. Evans, A. J., 1903-1904. “The pictographic and linear scripts of Minoan Crete and their relations (read November 25, 1903)”, Proceedings of the British Academy, 137-139. PDF
 53. Fyfe, T., 1903. “Painted plaster decoration at Knossos with special reference to the architectural schemes”, Journal of the Royal Institute of British Architects 1, 107-131. PDF
 54. Spiers, R. P., 1903. “The palace at Knossos, Crete”, The Architectural Review 13, 196-200 & The Architectural Review 14, 91-97. PDF
 55. Boyd, H. A., 1904. “Gournia. Report of the American Exploration Society’s Excavations at Gournia, Crete, 1901-1903”, Transactions of the Department of Archaeology: Free Museum of Science and Art University of Pennsylvania, 7-44. PDF
 56. Boyd, H. A., 1904. “Gournia. Report of the American Exploration Society’s Excavations at Gournia, Crete, 1904”, Transactions of the Department of Archaeology: Free Museum of Science and Art University of Pennsylvania, 177-189. PDF
 57. Evans, A. J., D. Hogarth & R. C. Bosanquet (eds), 1904. The Cretan Exploration Fund, London. PDF
 58. Boyd, H. A., 1905. “Excavations at Gournia, Crete”, Smithsonian Institution Report for 1904, 559-571. PDF
 59. Dyer, L., 1905. “Dr. Evans’s sixth year’s Cretan Campaign (Knossos, March 29, 1905)”, The Nation, 80 (2078), 328-329. PDF
 60. Dussaud, R., 1905. “Questions mycéniennes”, Revue de l’Histoire des Religions 1, 24–62. PDF
 61. Evans, A. J., 1905. “Preliminary scheme for the classification and approximate chronology of the periods of Minoan culture in Crete, from the close of the Neolithic to the Early Iron Age”, in Report of the Seventy-Fourth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, held at Cambridge in August 1904, 719-721. PDF
 62. Hall, E. H., 1905. “Early painted pottery from Gournia, Crete”, Transactions of the Department of Archaeology, Free Museum of Science and Art, University of Pennsylvania, 191-206. PDF
 63. Hogarth, D. G., 1905. “The history of Cretan discontent”, Monthly Review 61, 118-129. PDF
 64. Joubert, J., 1905. “Les fouilles archéologiques de Knossos (Crète)”, Angers. PDF
 65. Seager, R. B., 1905. “Excavations at Vasiliki, 1904”, Transactions of the Department of Archaeology, Free Museum of Science and Art, University of Pennsylvania, 207-221. PDF
 66. Dussaud, R., 1906. “Les fouilles récentes dans les Cyclades et en Crète (communication à la Société d’Anthropologie le 15 février 1906)”, Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 7 (5e série), 108-130. PDF
 67. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. “Εισηγήσεις ανασκαφών” (μέρος 1), Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 1, 11 Σεπτεμβρίου, 3-6. PDF
 68. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. “Το μοναρχικόν πολίτευμα” (μέρος 2), Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 1, 11 Σεπτεμβρίου, 7-10. PDF
 69. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 2, 2 Οκτωβρίου, 11-18. PDF
 70. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 3, 15 Οκτωβρίου, 19-26. PDF
 71. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 4, 1 Νοεμβρίου, 27-34. PDF
 72. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 5, 15 Νοεμβρίου, 35-42. PDF
 73. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 6, 1 Δεκεμβρίου, 43-50. PDF
 74. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1906. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 7, 15 Δεκεμβρίου, 52-58. PDF
 75. Ξανθουδίδης, Σ., 1906. “Προϊστορική γραφή εν Κρήτη”, Αθηνά 18, 560-581. PDF
 76. Καλοκαιρινός, Μ. Α., 1907. Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίς, αρ. 8, 15 Ιανουαρίου, 59-66. PDF
 77. Dörpfeld, W., 1908. Vierter Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1907, Athens. PDF
 78. Evans, A. J., 1908. “Sur les termes Égéen, Minoen, Mycénien”, in Congrès international d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques. Compte rendu de la treiziéme session, Monaco 1906, Monaco, 61-63. PDF
 79. Ξανθουδίδης, Σ., 1908. Ανασκαφαί εν Κρήτη κατά το 1908 (ανατύπωσις εκ των Παναθηναίων), Αθήνα. PDF
 80. Dörpfeld, W., 1909. Fünfter Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1908, Athens. PDF
 81. Hall, E. H., 1909. “Explorations in Crete”, The National Geographic Magazine 20, 778-787. PDF
 82. Hall, H. R., 1909. “The discoveries in Crete and their relation to the history of Egypt and Palestine”, Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 135–148, 221-238, 280-285, 311-318. PDF
 83. Καββαδίας, Π., 1909. Ανασκαφαί εν Κεφαλληνία (αδημοσίευτο). PDF
 84. Ridgeway, W., 1909. “Minos, the destroyer rather than the creator of the so-called ‘Minoan’ culture of Cnossus”, Proceedings of the British Academy 4. 1-33. PDF
 85. Evans, A. J., 1910. “Crete: Archaeology”, in The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information, 11th ed., New York, 421-426. PDF
 86. Hogarth, D. G., 1910. “Aegean civilization”, in The Encyclopaedia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information, 11th ed., Philadelphia, 245-251. PDF
 87. Dörpfeld, W., 1911. Sechster Brief über Leukas-Ithaka: Die Ergebnisse der Ausgrabungen von 1910, Athens. PDF
 88. Lichtenberg, R. von, 1911. Die ägäische Kultur, Leipzig. PDF
 89. Reisinger, E., 1911. Kretische Vasenmalerei vom Kamares – bis zum Palast-Stil, Leipzig. PDF
 90. Wace, A. T. B., T. P. Droop & M. S. Thompson, 1911. “Ανασκαφαί εν Ζερελίοις”, Δελτίον της εν Αλμυρώ Φιλαρχαίου Εταιρείας της Οθρύος 7, 3-5. PDF
 91. Σωτηριάδης, Γ., 1912. Η αρχαιολογία εν Ελλάδι κατά το 1911. Προϊστορικαί έρευναι (ανατύπωσης εκ της Μελέτης 1, 3-23), Αθήνα. PDF
 92. Galahad, S., 1913. Im Palast des Minos, München. PDF
 93. Wace, A. J. B., J. P. Droop & M. S. Thompson, 1914. “Early civilization in northern Greece”, Annals of Archaeology and Anthropology 6, 118-134. PDF
 94. Karo, G., 1915. Führer durch die Ruinen von Tiryns, Athen. PDF
 95. Ρωμαίος, Κ. Α., 1915. “Εκ του προϊστορικού Θερμού”, Αρχαιολογικό Δελτίο 1 (1915), 225-279. PDF
 96. Stais, V., 1915. Collection mycénienne du musée national, Athens. PDF
 97. Χατζιδάκις, Ι., 1915. “Πρωτομινωϊκοί τάφοι παρά το χωρίον Γούρνες”, Αρχαιολογικό Δελτίο 1 (1915), 59-63. PDF
 98. Ξανθουδίδης, Σ., 1916. “Μυκηναϊκός τάφος Δαμανίων”, Αρχαιολογικό Δελτίο 2 (1916), 171-178. PDF
 99. Χατζιδάκις, Ι., 1916. “Τρία μινωϊκά ειδώλια”, Αρχαιολογικό Δελτίο 2 (1916), 164-179. PDF
 100. Evans, A. J., 1917. “New archaeological lights on the origins of civilisation in Europe: its Magdalenian forerunners in the south-west and Aegean cradle”, in Report of the Eighty-Sixth Meeting of the British Association for the Advancement of Science, Newcastle-on-Tyne 1916, September 5-9, 3-25. PDF
 101. Κεραμόπουλλος, Α., 1917. Θηβαϊκά, Αρχαιολογικό Δελτίο 3 (1917), Αθήνα (αναδημοσίευση του 1963). PDF
 102. Ξανθουδίδης, Σ., 1919. “Ανασκαφή εις Νίρου Χάνι Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 63-69. PDF
 103. Χατζιδάκις, Ι., 1919. “Ανασκαφαί εν Μαλίοις της Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 50-62. PDF
 104. Gilliéron, E. and son, [ca. 1920]. Galvanoplastische Nachbildungen mykenischer und kretischer (minoischer) Altertümer / Galvanoplastic Copies of Mycenaean and Cretan (Minoan) Antiquities, Stuttgart. PDF
 105. Karo, G., 1921. Kreta, Stuttgart. PDF
 106. Κεραμόπουλλος, Α., 1921. “Ανασκαφή του ανακτόρου του Κάδμου εν Θήβαις”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 32-34. PDF
 107. Κεραμόπουλλος, Α., 1921. “Μυκηναϊκά”, Αρχαιολογικό Δελτίο 4 (1918), 88-101. PDF
 108. Ξανθουδίδης, Σ., 1921. “Μέγας πρωτομινωικός τάφος Πύργου”, Αρχαιολογικό Δελτίο 4 (1918), 136-170. PDF
 109. Ξανθουδίδης, Σ., 1921. “Ι΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια. Περιοδείαι, περισυλλογή και μεταφορά αρχαίων, έρευναι, σκαφαί και τυχαία ευρήματα κατά το 1918”, Αρχαιολογικό Δελτίο 4 (1918), Παράρτημα, 18-25. PDF
 110. Χατζιδάκις, Ι., 1921. “Μινωικοί τάφοι εν Κρήτη”, Αρχαιολογικό Δελτίο 4 (1918), 45-87. PDF
 111. Χατζιδάκις, Ι., 1921. “Ανασκαφή Μαλίων. Θ΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια”, Αρχαιολογικό Δελτίο 4 (1918), Παράρτημα, 12-18. PDF
 112. Evans, A. J., 1922. “New discoveries at Knossos”, Antiquaries Journal 2 (4), 319-329. PDF
 113. Κεραμόπουλλος, Α., 1922-1923. “Περί των εν τω Καδμείω των Θηβών ανασκαφών”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 28-31. PDF
 114. Κυπαρίσσης, Ν., 1922. “Κεφαλληνιακά”, Αρχαιολογικό Δελτίο 5 (1919), 83-122. PDF
 115. Ορλάνδος, Α. Κ., 1922. “Η προϊστορική μονοκατοικία”, Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 264-275. PDF
 116. Τσούντας, Χ., 1922. “Η προϊστορική Ελλάς”, Ημερολόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 81-86. PDF
 117. Φιλαδελφεύς, Α., 1922. “Ανόρυξις θαλαμοειδών τάφων εν Μυκήναις”, Αρχαιολογικό Δελτίο 5 (1919), Παράρτημα, 34-38. PDF
 118. Evans, A. J., 1923. “Crete as a stepping-stone of early Culture: some new lights”, Nature 12, 660-662. PDF
 119. Μαρινάτος, Σ., 1923. “Αρχαιολογικαί έρευναι ανά την Κεφαλληνίαν. Αρχαιολογικό Δελτίο 6 (1920-1921), Παράρτημα, 172-177. PDF
 120. Ξανθουδίδης, Σ., 1923. “Γ΄ Αρχαιολογική Περιφέρεια (Κρήτης). Έρευναι, σκαφαί και ευρήματα κατά το έτος 1919”, Αρχαιολογικό Δελτίο 6 (1920-1921), Παράρτημα, 154-165. PDF
 121. Seager, R. B., 1923. “Minoan Art 4000 years ago: treasures from Cretan islets”, Illustrated London News, 1 Sep., 386-390. PDF
 122. Τσούντας, Χ., 1923. “Οι Λύκιοι των αρχαιοτάτων ελληνικών μύθων”, Λαογραφία, Ζ΄, 189-206. PDF
 123. Wace, A. J. B., 1923. “A royal excavator: The crown prince of Sweden’s discoveries at Asine”, Illustrated London News, 13 Jan., 16-18. PDF
 124. Wace, A. J. B., 1923. “Mycenae in Tutankhamen’s time: British excavations”, Illustrated London News, 31 March, 525-528. PDF
 125. Levi, D., 1924. “The dawn of Greek art in Crete: Wonderful discoveries during the new Italian excavations”, Illustrated London News, 20 December, 1204-1206. PDF
 126. Montelius, O., 1924. La Grèce préclassique (première partie), Stockholm. PDF
 127. Ξανθουδίδης, Σ., 1924. “Ανασκαφαί εις Νίρου Χάνι Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 125-129. PDF
 128. Rose, H. J., 1925. Primitive Culture in Greece, London. PDF
 129. Van Hoorn, G., 1925. Die kretische Kunst, Haarlem. PDF
 130. Anonymous, 1926. “Shattering the relics of King Minos. What the earthquake in the Mediterranean did to the Cretan Museum at Candia”, The Sphere, July 31, 137. PDF
 131. Baikie, J., 1926. The Sea-Kings of Crete (4th ed.), London. PDF
 132. Bell, E., 1926. Prehellenic Architecture in the Aegean, London. PDF
 133. Frödin, O., 1926. “The treasures of Asine: new records of many ages in early Greek civilisation”, Illustrated London News, 25 September, 548-549, 576 & 580. PDF
 134. Fyfe, T., 1926. “The palace of Knossos: an example in conservation”, Journal of the Royal Institute of British Architects, 479-480. PDF
 135. Μαρινάτος, Σ., 1926. “Ανασκαφαί Νίρου Χάνι Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 141-147. PDF
 136. Wace, A. J. B., 1926. “The beehive tomb of the ‘King’ and ‘Queen’ at Dendra”, Illustrated London News, 18 September, 490-491. PDF
 137. Κεραμόπουλλος, Α., 1927. “Ανασκαφή του ανακτόρου του Κάδμου εν Θήβαις”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 32-44. PDF
 138. Μαρινάτος, Σ., 1927. “Μεσομινωική οικία εν Κάτω Μεσαρά”, Αρχαιολογικό Δελτίο 9 (1924-1925), 53-78. PDF
 139. Bosanquet, R. C., 1928. “The Realm of Minos”, Edinburgh Review 248, 212-228. PDF
 140. Evans, A. J., 1928. “The palace of Knossos and its dependencies in the light of recent discoveries and reconstitutions”, Journal of the Royal Institute of British Architects 36 (3), 91-101. PDF
 141. Montelius, O., 1928. La Grèce préclassique (seconde partie), Stockholm. PDF
 142. Pryce, F. N., 1928. Catalogue of Sculpture in the Department of Greek and Roman Antiquities of the British Museum. Part 1: Prehellenic and Early Greek, London, 1-214. PDF
 143. Κυπαρίσσης, Ν., 1928. “Ανασκαφή μυκηναϊκού νεκροταφείου εν Άγ. Βασιλείω Χαλανδρίτσης Αχαΐας”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 110-119. PDF
 144. Τσούντας, Χ., 1928. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, Αθήνα. PDF
 145. Καραχάλιος, Θ., 1929. “Θολωτός τάφος εν Καλυβίοις Πελλάνης”, Αρχαιολογικό Δελτίο 10 (1926), Παράρτημα, 41-44. PDF
 146. Κυπαρίσσης, Ν., 1929. “Ανασκαφή μυκηναϊκών νεκροταφείων δήμου Φαρών, Αχαΐας, εν Αγ. Βασιλείω Χαλανδρίτσης και Μητοπόλει”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 86-91. PDF
 147. Μαρινάτος, Σ., 1929. “Μινωϊκή και ομηρική Σκύλλα”, Αρχαιολογικό Δελτίο 10 (1926), 51-62. PDF
 148. Μαρινάτος, Σ., 1929. “Νέα ερμηνεία του αργυρού ρυτού των Μυκηνών”, Αρχαιολογικό Δελτίο 10 (1926), 78-90. PDF
 149. Müller, V., 1929. Frühe Plastik in Griechenland und Vorderasien, Augsburg. PDF
 150. Blegen, C. W., 1930. “Ανασκαφαί περί το Ηραίον του Άργους”, Αρχαιολογικό Δελτίο 11 (1927-1928), Παράρτημα, 42-43. PDF
 151. Chapouthier, F., 1930. Les écritures minoennes au palais de Mallia, Études crétoises II, Paris. PDF
 152. Evans, A. J., 1930. 1930 Campaign at Knossos (public lecture in the British School at Athens), privately circulated. PDF
 153. Κεραμόπουλλος, Α., 1930. “Ανασκαφαί εν Θήβαις”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 69-74. PDF
 154. Κυπαρίσσης, Ν., 1930. “Εξ Αθηνών και Αττικής. Μυκηναϊκοί τάφοι εις Πικέρμι. Μυκηναϊκοί τάφοι εις Βελανιδέζαν. Μυκηναϊκοί τάφοι εις Βουρβάτσι”, Αρχαιολογικό Δελτίο 11 (1927-28), Παράρτημα, 60-66. PDF
 155. Κυπαρίσσης, Ν., 1930. “Ανασκαφαί μυκηναϊκών νεκροταφείων της Αχαΐας”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 81-88. PDF
 156. Μαρινάτος, Σ., 1930. “Ανασκαφαί εν Κρήτη, 1930”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 91-99. PDF
 157. Μαρινάτος, Σ., 1930. “Υστερομινωϊκός λαξευτός τάφος εν Καρτερώ Κρήτης”, Αρχαιολογικό Δελτίο 11 (1927-1928), 68-90. PDF
 158. Myres, J. L., 1930. Who were the Greeks?, California. PDF
 159. Μυλωνάς, Γ. Ε., 1930. “Προϊστορικά ευρήματα εκ της Ολύνθου”, Αρχαιολογικό Δελτίο 11 (1927-1928), Παράρτημα, 40-41. PDF
 160. Persson, A. W., 1930. Schrift und Sprache in Alt-Kreta, Uppsala. PDF
 161. Leeds, E. T., J. D. Beazley & D. B. Harden, 1931. Ashmolean Museum, Summary Guide, Department of Antiquities (fourth edition), Oxford. PDF
 162. Eilmann, R., 1931. Labyrinthos: ein Beitrag zur Geschichte einer Vorstellung und eines Ornamentes, Athen. PDF
 163. Κυπαρίσσης, Ν., 1931. “Ανασκαφαί εν Γουρζουμίση αρχαίας Αχαΐας”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 71-73. PDF
 164. Persson, A. W., 1931. The Royal Tombs at Dendra near Midea, Lund. PDF
 165. Stawell, F. M., 1931. A Clue to the Cretan Scripts, London.
 166. Evans, A. J., 1932. Knossos and Mycenae: the great cleavage of L.M. II, and evidences of the continued reaction of Minoan Crete on the ‘Mycenaean’ world after the fall of the palace (abstract of communication to the International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, Aug. 4, 1932), privately circulated. PDF
 167. Evans, A. J., 1932. The Minoan Palace of Mallia. The Society for the Promotion of Hellenic Studies, Tuesday, Febr. 2nd 1932, Burlington House, 5 p.m., privately circulated. PDF
 168. Forsdyke, E. J., 1932. Minoan Art. Annual lecture on aspects of art. Henriette Hertz Trust of the British Academy 1929, London. PDF
 169. Κουρουνιώτης, Κ. (επιμ.), 1932. Ελευσινιακά, Αθήνα. PDF
 170. Κυπαρίσσης, Ν., 1932. “Ανασκαφαί λαξευτών θαλαμοειδών τάφων εν Γουρζουμίση αρχαίας Αχαΐας”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 57-61. PDF
 171. Μαρινάτος, Σ., 1932. “Ανασκαφή Αμνισού Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 76-94. PDF
 172. Μαρινάτος, Σ., 1932. “Πρωτομινωϊκός θολωτός τάφος παρά το χωρίον Κράσι Πεδιάδος”, Αρχαιολογικό Δελτίο 12 (1929), 102-141. PDF
 173. Σωτηριάδης, Γ., 1932. “Ανασκαφαί Μαραθώνος”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 28-43. PDF
 174. Eilmann, R., 1933. Frühe griechische Keramik im samischen Heraion (Athenische Mitteilungen 58). PDF
 175. Elliadi, M. N., 1933. Crete, Past and Present, London. PDF
 176. Μαρινάτος, Σ., 1933. “Ανασκαφή Αμνισού Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 93-100. PDF
 177. Μαρινάτος, Σ., 1933. “Δύο πρώϊμοι μινωϊκοί τάφοι εκ Βορού Μεσαράς”, Αρχαιολογικό Δελτίο 13 (1930-1931), 137-170. PDF
 178. Myres, J. L., 1933. “The Cretan labyrinth: A retrospect of Aegean research (the Huxley Memorial Lecture for 1933)”, Journal of the Royal Anthropological Institute 63, 269-312. PDF
 179. Σωτηριάδης, Γ., 1933. “Ανασκαφή Μαραθώνος”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 32-46. PDF
 180. Μαρινάτος, Σ., 1934. “Ανασκαφαί εν Αμνισώ της Κρήτης”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 128-133. PDF
 181. Σωτηριάδης, Γ., 1934. “Ανασκαφή Μαραθώνος”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 29-38. PDF
 182. Τσούντας, Χ., 1934. “Η Αυλίδα στο μύθο του Τρωικού πολέμου”, Ελληνικά 7, 7-21. PDF
 183. Τσούντας, Χ., 1934. “Συμβολή εις την ιστορίαν του Τρωικού μύθου”, Ελληνικά 7, 22–35. PDF
 184. Κουρουνιώτης, Κ., 1935. “Το έργον του Χρήστου Τσούντα”, Θρακικά 6, 392-415. PDF
 185. Μαρινάτος, Σ., 1935. “Ανασκαφαί εν Κρήτη”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 196-220. PDF
 186. Μαρινάτος, Σ., 1935. “Πρωτογεωμετρικά και γεωμετρικά ευρήματα εκ κεντρικής και ανατολικής Κρήτης”, Αρχαιολογικό Δελτίο 14 (1931-1932), 1-11. PDF
 187. Σωτηριάδης, Γ., 1935. “Έρευναι και ανασκαφαί εν Μαραθώνι”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 84-158. PDF
 188. Evans, A. J., 1936. The Minoan World. Lecture at the Royal Academy of Arts, October 16th, 1936, Oxford. PDF
 189. Καλοκαιρινός, Ο., 1936. Τα ανάκτορα του νομοθέτου Μίνωος της Κνωσσού, Αθήνα. PDF
 190. Κυπαρίσσης, Ν., 1936. “Ανασκαφαί εν αρχαία Αχαΐα”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 95-99. PDF
 191. Myres, J. L (ed.)., 1936. British Archaeological Discoveries in Greece and Crete 1886-1936. Catalogue of the Exhibition, London. PDF
 192. Snijder, G. A. S., 1936. Kretische Kunst. Versuch einer Deutung, Berlin. PDF
 193. Glotz, G., 1937. La civilisation égèenne (nouvelle édition mise á jour par C. Picard), Paris. PDF
 194. Μαρινάτος, Σ., 1938. “Ανασκαφή Αμνισού (Κρήτης)”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 130-138. PDF
 195. Κυπαρίσσης, Ν., 1939. “Μυκηναϊκά νεκροταφεία αρχαίας Αχαΐας”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 103-106. PDF
 196. Marinatos, S., 1939. “The volcanic destruction of Minoan Crete”, Antiquity 13, 425-439. PDF
 197. Σωτηριάδης, Γ., 1939. “Ανασκαφή Μαραθώνος”, Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, 27-39. PDF
 198. Wace, A. J. B. & C. W. Blegen, 1939. “Pottery as evidence for trade and colonisation in the Aegean Bronze Age”, Klio 32, 131-147. PDF
 199. Καρούζου, Σ., [ca. 1955]. Μυκήναι. 12 έχρωμοι πίνακες. Τοιχογραφίες, χρυσά κτερίσματα, αγγεία, Αθήνα. PDF
 200. Κτιστόπουλος, Κ. Δ., 1955. “Περί την ανάγνωσιν της μινωικής γραφής”, Πλάτων, Έτος Ζ΄, τεύχος Β΄, 183-240. PDF