ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

Let’s start from (a) scratch: new ways of looking at vessels’ function

Archeologia LXI (2010) [2012]: 7-14

Διαβάστε το άρθρο

The article discusses various types of use-wear that can be observed on Mycenaean tableware. It is demonstrated that careful analysis and interpretation of such traces can provide new insights into the vessels' function. Material presented here derives from two sites. Lefkandi and Tsoungiza, and provides evidence for at least three types of abrasion on vessels’ surfaces.

An upland early site in the Troodos mountain

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 1-27.

Χωρίς περίληψη

Un cratère à anses animals

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 325-337

Without abstract