ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2010

Βιβλιοκρισίες των: The Many Archaeologies of Ritual: Anna Lucia d’Agata and Aleydis Van de Moortel (eds), Archaeologies of Cult. Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell & Evangelos Kyriakidis (ed.), The Archaeology of Ritual

European Journal of Archaeology

Nilsson Stutz, L., Online reviews of Anna Lucia d’Agata & Aleydis Van de Moortel (eds), Archaeologies of Cult. Essays on Ritual and Cult in Crete in Honor of Geraldine C. Gesell. Hesperia supplement 42 (American School of Classical Studies at Athens 2009) and Evangelos Kyriakidis (ed.), The Archaeology of Ritual (Los Angeles 2007), European Journal of Archaeology 13:3 (December 2010):

Βιβλιοκρισία του: Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Pέθυμνο 5–7 Δεκεμβρίου 2003

Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες

Βαβουρανάκης, Γ., 2010. Βιβλιοκρισία του: Κ. Κόπακα (επ.), Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Pέθυμνο 5–7 Δεκεμβρίου 2003 (Ηράκλειο 2009), Αιγαιακές Βιβλιοκρισίες 24-11-2010.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: Asine III: Supplementary Studies on the Swedish Excavations 1922-1930. Fasc. 2, Children Lost and Found: A Bioarchaeological Study of Middle Helladic Children in Asine with a Comparison to Lerna

Revue Archéologique

Pomadère, M., 2010. Review of A. Ingvarsson-Sundstrӧm, Asine III: Supplementary Studies on the Swedish Excavations 1922-1930. Fasc. 2, Children Lost and Found: A Bioarchaeological Study of Middle Helladic Children in Asine with a Comparison to Lerna (Stockholm 2008), Revue Archéologique 50.2: 333-335.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία