ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2010

Βιβλιοκρισία του: Terracotta Statues and Figurines of Cypriote Type Found in the Aegean: Provenance Studies

American Journal of Archaeology

Fourrier, S., 2010. Online review of V. Karageorghis, N. Kourou, V. Kilikoglou & M.D. Glascock (eds), Terracotta Statues and Figurines of Cypriote Type Found in the Aegean: Provenance Studies (Nicosia 2009), American Journal of Archaeology 114.4 (October).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία