ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2011

Βιβλιοκρισία του: V. Kassianidou & G. Parasavvas (eds), Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A Conference in honor of James D. Muhly, Nicosia, 10th-11th October 2009

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011)

Privitera, S., 2011. Βιβλιοκρισία του: V. Kassianidou & G. Parasavvas (eds), Eastern Metallurgy and Metalwork in the Second Millennium BC. A Conference in honor of James D. Muhly, Nicosia, 10th-11th October 2009 (Oxford 2012), Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente 89 (2011).

Βιβλιοκρισία του: Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internationale di Micenologia (Roma 20-25 Febbraio 2006)

Αnnuario della Scuola Archeologica di Atene

Montecchi, B., 2011. Review of A. Saconni, M. Del Freo, L. Godard & M. Negri, Colloquium Romanum. Atti del XII Colloquio Internationale di Micenologia (Roma 20-25 Febbraio 2006) (Pisa/Roma 2008), Αnnuario della Scuola Archeologica di Atene LXXXVII (2009) [2011], 868-882.

Βιβλιοκρισία του: Das prähistorische Olynth. Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994-1996. Teil III /Die spätbronzezeitliche handgemachte Keramik der Schichten 13 bis 1

Αnnuario della Scuola Archeologica di Atene

Girella, L., 2011. Review of B. Horejs, Das prähistorische Olynth. Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994-1996. Teil III /Die spätbronzezeitliche handgemachte Keramik der Schichten 13 bis 1 (Rahden.Westf 2007), Αnnuario della Scuola Archeologica di Atene LXXXVII (2009) [2011], 855-867.