ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2015

Seefahrt und Handel im östlichen Mittelmeer ca. 1550-400 v. Chr.

Στο M. Seifert & L. Ziemer (eds) 2015. North meets East 1. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen. Ein Workshop veranstaltet von Julia Daum und Martina Siefert an der Universität Hamburg vom siebten bis achten Februar 2014, Aachen: 31-84.

Since the underwater research technology has witnessed remarkable improvements, land-based research is increasingly accompanied by projects that venture a glance under the water’s surface, or even conduct underwater archaeology on the open sea. Due to this development, the Eastern Mediterranean begins to be examined more according to its quality as a maritime space, which demands a corresponding way of investigation: less by approaching the sea from the shore, but more by engaging the shores from the sea.

Infrastrukturen früher griechischer Häfen und Landeplätze-maritime Handelsknotenpunkte auf den Kykladen, Kreta und Sizilien

Στο M. Seifert & L. Ziemer (eds), 2015. North meets East 1. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen. Ein Workshop veranstaltet von Julia Daum und Martina Siefert an der Universität Hamburg vom siebten bis achten Februar 2014, Aachen: 1-30.

It will be argued that within the chosen examples the first port structures appeared in the Minoan area during the 14th century BCE, about at the same time as at Phoenician places at the Levant and on Cyprus. Harbour facilities have also been characteristic features of archaic settlements and poleis at the coast whilst on the early Cyclades natural landing places seem to have sufficed.

Astronomical and mathematical knowledge and calendars during the early Helladic era in Aegean “Frying Pan” vessels

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15.1 (2015): 135-149

Διαβάστε το άρθρο

We have studied the morphology and the representations of the Cycladic frying pan vessels that are found in museums and in literature dating from the middle of the 4th millennium. In this paper we argue that the Cycladic frying pan contain calendars that are not only based on the periodicities of the Sun and Moon, but in a very advanced knowledge of the movements of the planets, their periodicities in relation to the Earth and the phases of Venus, which is used as calendar, as well as pregnancy and birth predictor calculator.

The Cretan Middle Bronze Age ‘Minoan kernos’ was designed to predict a total solar eclipse and to facilitate a magnetic compass

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15.1 (2015): 95-107

Διαβάστε το άρθρο

Comparisons of eclipse constructions taken from Kernos measurements, with those of Hipparchus (2nd. c. BCE), appear to be similar, suggesting a common origin. Evidence obtained using a multidisciplinary approach, is testament to the sophistication of Middle Bronze Age science and technology and the ability to create a mathematically-based eclipse predictor and magnetic compass, 3800 years ago and 1700 years before the advent of the Antikythera Mechanism.

Retrieving capacity data from crushed lead vessels: an example from the House of Lead, Mycenae

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15.3 (2015): 201-211

Διαβάστε το άρθρο

Using the example of a lead vessel found within the House of Lead at Mycenae, this article presents a mathematical method for the reconstruction of vessel capacity from five basic measurements that are often still retreivable even from crushed specimens: their weight, rim circumference, width of the rim, thickness of the rim, and thickness of the body. Vessel capacity is an important, yet often neglected, metric that directly relates to the use of these objects. Results from this model are compared against those derived from pottery assemblages to strengthen the argument that the most common form of lead vessel was a non-portable, multi- functional storage solution.

Prehistoric diet on the island of Euboea, Greece: an isotopic investigation

Mediterranean Archaeology and Archaeometry 15.3 (2015): 97-111

Διαβάστε το άρθρο

The average δ¹³C value of human isotopic signatures of Tharrounians was consistent with a C3 terrestrial- based diet. Mean δ15N value indicated a diet mainly focused on agricultural products with a systematic exploitation of animal protein (i.e. meat and/or milk products), whereas marine resources were not an important component of Late Neolithic diets. With regard to the inhabitants of Manika, δ¹³C values indicated that all individuals also had a C3 terrestrial-based diet.

Ζάκρος

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 50

Χωρίς περίληψη

Ντικιλί Τάς

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 50

Χωρίς περίληψη

Τσέπι

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 50

Χωρίς περίληψη

Κουμάσα Κρήτης

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 62 (2015): 45-48

Χωρίς περίληψη