ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2020

Myositis ossificans traumatica with associated pseudarthroses in an adult from Late Bronze Age Athens, Greece

International Journal of Osteoarchaeology 2020: 1-5

Διαβάστε το άρθρο

This case study documents an unusual heterotopic ossification with associated pseudarthroses of the lumbar spine. We examined the partial skeletal remains of an adult from a Late Bronze Age (Mycenaean Late Helladic IIB‐IIIA1 period, approximately1400–1375 BCE) chamber tomb from the Athenian Agora excavations in Greece.