ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

6 Νοεμβρίου 2012

Ιούλιος-Οκτώβριος 2012

Από τον Χάρη Κουτελάκη:

 • Κουτελάκης, Χ., 2012. Προϊστορικά της νήσου Τήνου, Αθήνα [σε PDF μορφή].

 

Από τη Nicoletta Momigliano:

 • Momigliano, N., 2012. Bronze Age Carian Iasos. Structures and finds from the area of the Roman agora (ca. 3000-1500 BC), Roma: Giorgio Bretschneider Editore.

 

Από τον Tobias Mühlenbruch:

 • Beiträge zur Ӓgäischen Frühzeit 17 (1984), Marburg (Beiträge von Weisshaar, Dietz, Podzuweit)
 • Beiträge zur Ӓgäischen Bronzezeit 11 (1982), Marburg (Beiträge von Dobiat, von Hase, Niemeier)
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Heinrich Schliemann und Tiryns”, Heinrich Schliemann Gesellschaft Ankershagen E.V. 15 (November): 43-47.
 • Mühlenbruch, T., 2001. “Heinrich Schliemann und des ‘depas amphikypellon’ ”, Mitteilungen aus dem Heinrich-Schliemann-Museum 7: 113-134.
 • Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 5 (1979), Marburg (Beiträge von Matthäus, Stary, von Hase).
 • Mühlenbruch, T., 2003-2004. “Heinrich Schliemann und Heidelberg”, Heidelberg Jahrbuch zur Geschichte der Stadt (2003-2004): 175-182.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Bemerkungen zur kontaxtbezogenen Funktion minoischer Keramic”, Universität Heidelberg/Zentrale und Sonstige Einrichtungen, Online article
 • Mühlenbruch, T., 2006, “Ein dunkles Zeitalter? – Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Unterburg von Tiryns in der Mykenishen Nachpalastzeit”, Archäologisches Nachrichtenblatt 11:1, 18-21.
 • Mühlenbruch, T., 2009. Review of Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Zeit der Helden. Die „dunklen Jahrhunderte“ Griechenlands 1200–700 v. Chr.. Katalog zur Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. 25.10.2008–15.2.2009 (Darmstadt 2008), Acta Praehistorica et Archaeologica 41 , 309–312.
 • Stein- und bonzezeitliche Funde Griechenlands aus der Lehrbuchsammlung des Vorgeschichtlichen Seminars. Ausstellung Februar 1977. Vorbereitet vom Vorgeschichtlichen Seminar Marburg mit einem Beitrag von W. Noll.
 • Mühlenbruch, T., 2008. Review of Manfred O. Korfmann (Hrsg.), Troia. Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006). Germania 86:1, 336–340.
 • Mühlenbruch, T., 2005, Review of Pascal Darcque, L’Habitat Mycénien. Formes et fonctions de l’espace bâti en Grèce continentale à la fin du IIe millénaire avant J.-C. (Paris 2005). Bonner Jahrbücher 205, 371–373.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Noch einmal zur „Maske des Agamemnon“. Informationsblatt der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft Ankershagen 15, 48–50.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Zu vorderorientalischen Parallelen in der mykenischen Palastarchitektur”, Archäologisches Korrespondenzblatt 33, 479–491.
 • Mühlenbruch, T., 2007. “The post-palatial Settlement in the Lower Citadel of Tiryns”, In: S. Deger-Jalkotzy/M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms II. LH III C Middle. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 362. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 28 (Wien), 243–251.
 • Mühlenbruch, T., 2007. Answers zum „Report on the Final General Discussion“. In: S. Deger Jalkotzy/M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms II. LH III C Middle. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch Historische Klasse, Denkschriften 362. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 28 (Wien) 349, 352 f.
 • Mühlenbruch, T., 2007.”Die Synchronisierung der nördlichen Levante und Kilikiens mit der Ägäischen Spätbronzezeit”, Ägypten und Levante XVII, 241–255.
 • Mühlenbruch, T., 2006. “Wilhelm Dörpfeld und Tiryns – sein Beitrag zu Heinrich Schliemanns Ausgrabungen 1884/1885”, In: Χ. Пαπαδάτου-Γιαννόπουλου (Hrsg.), Διεθνές Συνεδρίου αφιερωμένο στον Wilhelm Dörpfeld. Πρακτικά Συνεδρίου Λευκάδα 6–11 Αυγούστου 2006 (Patras), 109–120.
 • Mühlenbruch, T., 2009. “Tiryns – The Settlement and its History in LH III C”, In: S. Deger Jalkotzy/A. E. Bächle (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms III. LH III C Late and the transition to the Early Iron Age. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23th and 24th, 2007. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 384. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 30 (Wien), 313–326.
 • Mühlenbruch, T., Sterba, J.H. & Sürenhagen, D., 2009. “Neutronenaktivierungsanalysen an Keramik aus Tell Djinderis/Gindaros”,  Ägypten und Levante XIX, 219–227.
 • Mühlenbruch, T. 2009. “Die Burg von Tiryns im Rahmen postpalatialer mykenischer Mobilität”. In: A. Krenn-Leeb/ H.-J. Beier/E. Claßen/F. Falkenstein/St. Schwenzer (Hrsg.), Varia neolithica V. Mobilität, Migration und Kommunikation in Europa während des Neolithikums und der Bronzezeit. Beiträge der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften Neolithikum und Bronzezeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten, 6.–8. Juni 2006. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 53 (Langenweissbach), 217-225.
 • Mühlenbruch, T. 2010. “Die Hethiter und Heinrich Schliemann – was wußte er über das 2. Jahrtausend vor Christus in Zentralanatolien?” Informationsblatt der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft Ankershagen 22, 38 f.
 • Mühlenbruch, T. 2010, “Soziale Räume im spätbronzezeitlichen Tiryns I: Architektur” In: B. Horejs/T. L. Kienlin (Hrsg.), Siedlung und Handwerk. Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit. Beiträge zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit auf der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Schleswig 2007 und auf dem Deutschen Archäologenkongress in Mannheim 2008. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 194 (Bonn) 95–106.
 • Mühlenbruch, T. 2010, “Eine mykenische Bügelkanne aus Ägypten in Marburg und ihre Implikationen für den Handel zwischen Südgriechenland und dem östlichen Mittelmeerraum in SH III B2”, Ägypten und Levante XX, 357–361.
 • Mühlenbruch, T., 2008. Heinrich Schliemann. Ein Itinerar. Kleine Schriften des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg 58 (Marburg). (2 αντίτυπα)

 

Από τον Γιώργο Πολύμερο:

 • Πολύμερος, Γ., 2004. Τάδε έφη Μίνως, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2002. Οι Ινδοευρωπαίοι και οι Έλληνες. Σχέση και καταγωγή, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2001. Ελληνικές Γραφές, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2010. Μίνως Δεσμώτης, Λαμία.

 

Από τη Μεταξία Τσιποπούλου:

 • Tsipopoulou, M. (ed.), 2012. Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Athens: The Danish Institute at Athens.

Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.