ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Βιβλιοκρισία του: P.P. Betancourt (ed.), 2006. The Chrysokamino Metallurgy Workshop and its Territory [Hesperia Supplement 36], Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.

The present monograph marks the first comprehensive publication of a systematically excavated prehistoric metal production workshop in the Aegean. Although other broadly contemporaneous slag heaps are known in this region, the site of Chrysokamino in north-eastern Crete represents a particularly interesting, in many ways distinctive, example.

Βιβλιοκρισία του: Κατερίνα Κόπακα (επ.), 2009. Η αιγαιακή προϊστορική έρευνα στις αρχές του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης, Pέθυμνο 5–7 Δεκεμβρίου 2003, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί προϊόν μίας συνάντησης, όπως αναφέρει και ο τίτλος, η οποία διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο το 2003. Η θεματική της συνάντησης περιέλαβε την ιστορία και τις νέες τάσεις της έρευνας, τη σχέση της αιγαιακής αρχαιολογίας με το κοινό, επιστημονικό και ευρύτερο, τη σχέση της έρευνας και εκπαίδευσης.