ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

The Sea Peoples’ “Sepulchral Medinet Habu”? The LH IIIC warrior burials of the north-western Peloponnese and the origins of Achaian ethnicity

Αιγαιακές Σπουδές 1, 2022, 127-195

Από τη δεκαετία του 1930 και εξής ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ταφών πολεμιστών της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου (12ου και πρώιμου 11ου αιώνα π.Χ.) έρχεται στο φως στη βορειοδυτική Πελοπόννησο και ιδίως στην περιοχή εκείνη, που τόσο στην αρχαιότητα όσο και σήμερα φέρει την ονομασία Αχαΐα.

Sea Peoples, Egypt, and the Aegean: The transference of maritime technology in the Late Bronze–Early Iron transition (LH IIIB–C)

Αιγαιακές Σπουδές1, 2014, 21-56

Sea Peoples, Egypt, and the Aegean: The transference of maritime technology in the Late Bronze–Early Iron transition (LH IIIB–C) The appearance of the brailed rig and loose–footed sail at the end of the Late Bronze Age revolutionized seafaring in the eastern Mediterranean. The most famous early appearance of this new technology is found in history’s first visual representation of a naval battle, on the walls of Ramesses III’s mortuary temple at Medinet Habu, where both Egyptian and Sea Peoples ships are depicted with this new rig, as well as top–mounted crow’s nests and decking upon which shipborne warriors do battle.

Shifting boundaries: The transition from the Middle to the Late Bronze Age in the Aegean under a new light

Αιγαιακές Σπουδές 1, 2014, 1-20

Το άρθρο αυτό προτείνει κάποιους συγχρονισμούς λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την κεραμεική τυπολογία. Η περίοδος στην οποία επικεντρώνεται είναι η πρώιμη Ύστερη Εποχή του Χαλκού και τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και τις Κυκλάδες.