ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Κυριακή 19 Απριλίου 2015

La voirie dans les villes minoennes en Crète orientale et à Cnossos (Minoen Moyen I – Minoen Récent I)

Thibaut Gomrée Université Lyon 2 2013

La voirie dans les villes minoennes en Crète orientale et à Cnossos (Minoen Moyen I – Minoen Récent I)

Περιγραφή: 2 τόμοι, 1029 σελίδες

Χώρα: Γαλλία

Επόπτης: Jean-Charles Moretti & Andreas Vlachopoulos

Άλλοι επόπτες: Sylvie Müller Celka

Εξεταστική επιτροπή: Jan Driessen, Pascal Darcque, Maia Pomadère


Streets and public courts in the Minoan towns of Eastern Crete and at Knossos (Middle Minoan I-Late Minoan I)

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This doctoral dissertation presents a synthesis of research on streets and public courts in Crete during the Proto- and Neopalatial periods. Ten sites are considered: Knossos, Gournia, Malia, Mochlos, Myrtos-Pyrgos, Palaikastro, Petras, Pseira, Sissi and Zakros. In the first volume, we propose a definition of the different elements related to Minoan streets and courts, and present an exhaustive catalogue of the currently published remains. The second volume, the synthesis, is a thematic study of all aspects of Minoan street and court systems. Here materials and building techniques are first considered. Then a typology of the streets, courts and junctions is proposed. The next chapters consist of a study of the different equipments found in the streets and courts and an examination of the morphology and dimensions of these urban spaces. Next, traffic principles are analyzed, followed by a summary of the different functions of streets and courts. The appearance of these built public spaces is discussed in the larger context of the emergence of Minoan towns, before considering their continuation following the destructions at the end of the Neopalatial period. The last chapter contextualizes the role of streets and courts in Minoan society. More specifically, it considers the different clues revealed by these spaces for a more comprehensive understanding of social organization during the Proto- and Neopalatial periods.

Περιεχόμενα

I. INTRODUCTION [1]

I.1. Le cadre géographique [11]

I.2. Rappel historique [11]

I.3. Le climat [14]

I.4. La voirie dans les villes minoennes : historique des recherches [16]

I.4.1. Les villes et l’urbanisme minoens [16]
I.4.2. Historique des recherches [18]

II. LES VESTIGES [27]

II.1. Présentation générale du catalogue [27]

II.2. La voirie minoenne : définitions [30]

II.2.1. La rue [31]
II.2.2. La place [32]
II.2.3. La voirie minoenne : propositions de définitions [33]
II.2.4. Lexique des termes techniques les plus courants et des appellations    crétoises [35]

II.3. Catalogue [38]

II.3.1. Cnossos [38]
II.3.2. Gournia [128]
II.3.3. Malia [184]
II.3.4. Mochlos [367]
II.3.5. Myrtos-Pyrgos [394]
II.3.6. Palaikastro [411]
II.3.7. Petras [474]
II.3.8. Pseira [484]
II.3.9. Sissi [550]
II.3.10. Zakros [562]

III. SYNTHÈSE [649]

III.1. Matériaux et techniques de construction [651]

III.1.1. Les revêtements [651]
III.1.2. La préparation du sol [664]
III.1.3. Entretien, rénovation, recharges [668]
III.1.4. Tableaux récapitulatifs [673]

III.2. Typologie [690]

III.2.1. Les rues [690]
III.2.1.1. Typologies existantes [690]
III.2.1.2. Proposition d’une typologie générale des rues minoennes [693]
III.2.1.3. Les rues principales [699]
III.2.1.4. Les rues secondaires [724]
III.2.1.5. Les impasses [736]
III.2.2. Les places [745]
III.2.2.1. Typologies existantes [745]
III.2.2.2. Proposition d’une typologie générale des places minoennes    [746]
III.2.2.3. Les esplanades palatiales [753]
III.2.2.4. Les places centrales [754]
III.2.2.5. Les places secondaires [754]
III.2.2.6. Les élargissements de rues ou placettes [757]
III.2.3. Les jonctions [762]
III.2.3.1. Proposition d’une typologie générale des jonctions dans la    voirie minoenne [762]
III.2.3.2. Les jonctions de voirie appliquées aux plans urbains [764]
III.2.4. Tableaux et graphiques récapitulatifs, remarques générales [772]

III.3. Les équipements de la voirie minoenne [796]

III.3.1. Les chaussées surélevées [796]
III.3.2. Les caniveaux [797]
III.3.3. Les banquettes en pierre [802]
III.3.4. Les entrées en saillie sur la rue et la place : escaliers extérieurs,    portiques [804]
III.3.5. Les pierres à cupules [805]
III.3.6. Les “autels” et les “bétyles” [808]
III.3.7. Les kouloures, citernes et silos [810]
III.3.8. Les autres équipements de la voirie minoenne : équipements mobiliers,   végétalisation [813]
III.3.9. Tableau récapitulatif [817]

III.4. Les dimensions des rues et des places minoennes [826]

III.4.1. Remarques préliminaires [826]
III.4.2. La longueur des rues minoennes [827]
III.4.3. La largeur des rues minoennes [829]
III.4.4. Les dimensions des places minoennes [846]
III.4.5. Tableau récapitulatif [848]

III.5. Morphologie des tracés et influence de la topographie [857]

III.5.1. Les rues [857]
III.5.2. Les places [864]
III.5.3. Tableau récapitulatif [865]

III.6. La circulation dans les villes minoennes [874]

III.6.1. Une “circumambulation” dans les villes minoennes ? [874]
III.6.2. Une alternative à la rue : la circulation par les toits ou par l’étage [887]
III.6.3. Une circulation fléchée ? Les chaussées surélevées ou le “fil d’Ariane”   [890]

III.7. Les fonctions de la voirie minoenne [898]

III.7.1. La circulation des personnes, des biens et des animaux [898]
III.7.2. L’éclairage et l’aération des bâtiments qui bordent et délimitent la voirie   [901]
III.7.3. L’évacuation des eaux de pluie et des eaux domestiques [904]
III.7.4. La liaison entre les différents secteurs constitutifs de la ville [905]
III.7.5. Un lieu social [905]
III.7.6. Les autres fonctions de la voirie minoenne [909]
III.7.6.1. La perception visuelle offerte par la voirie minoenne [909]
III.7.6.2. L’accès aux bâtiments [910]
III.7.6.3. Le rôle de la voirie lors des destructions survenues au cours de    la période minoenne [915]

III.8. L’antériorité de la voirie par rapport à la ville, ou inversement : l’histoire “de  l’oeuf et de la poule” appliquée à l’urbanisme minoen [918]

III.9. La voirie minoenne après la période néopalatiale [926]

III.10. La voirie et la société minoenne [930]

CONCLUSIONS [942]

BIBLIOGRAPHIE [950]

TABLE DES FIGURES, DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES [994]

TABLE DES MATIÈRES [1022]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.