ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2016

28 Ιανουαρίου 2018

De l’occupation postpalatiale à la cité-état grecque : le cas du Mirambello (Crète)

Florence Gaignerot-Driessen

De l’occupation postpalatiale à la cité-état grecque : le cas du Mirambello (Crète)

Πόλη: Leuven – Liège

Έτος: 2016

Εκδότης: Peeters

Σειρά: Aegaeum 40

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 509 σ., πολυάριθμοι ασπρόμαυροι πίνακες και πολυάριθμες έγχρωμες και ασπρόμαυρες εικόνες, 11 έγχρωμοι χάρτες, 21×29,7 εκ.

Αγγλική περίληψη

This regional study considers the transitional period between the collapse of the Palace of Knossos (end of 14th c. B.C.) and the birth of the Greek city-state (mid 7th c. B.C.) around the Mirabello Bay, in Eastern Crete. It aims at characterising the formation process of the polis in this part of the island. Based on the results from archaeological surveys and excavations conducted in the area, patterns of occupation and settlement are presented on 11 regional maps and interpreted from archaeological, historical and geographical perspectives. Significant changes and transformation in the material culture are brought to light in a holistic approach including data from religious, funerary, residential, and political contexts. The results are combined in a new synthesis which emphasizes the main traditions and innovations from which the polis arose in the Mirabello region. The second part of the volume gives a detailed and systematic presentation of the 118 archaeological places inventoried in the region, including plans, drawings and photographs.

Περιεχόμενα

AVANT-PROPOS [11-13]

CONVENTIONS D’ÉCRITURE [15]

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES [15-17]

ILLUSTRATIONS [18]

INTRODUCTION: CHAMPS, SOURCES, ENJEUX ET MÉTHODES DE LA RECHERCHE [19-34]

I. PERSPECTIVES CHRONOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA RECHERCHE [19-22]

1. Des «Âges obscurs» à la «Renaissance grecque» [19-21]

2. La formation de la cité-État grecque dans le monde égéen: position du pro-blème [21-22]

II. PRÉSENTATION DU TERRAIN D’ÉTUDE: LE POURTOUR DE LA BAIE DU MIRAMBELLO [22-28]

1. Délimitation de la région d’étude [22-24]

2. Description physique de la région d’étude [24-26]

3. La «question étéocrétoise» [26-28]

III. EXAMEN DES SOURCES DOCU-MENTAIRES [28-32]

1. Sources archéologiques: de leur valeur et de l’approche retenue [28]

2. Sources épigraphiques, littéraires et numismatiques [31-32]
3. Sources paléoenvironnementales [32]

IV. ENJEUX, ORIENTATIONS ET MÉTHODES DE LA RECHERCHE [32-34]

PREMIÈRE PARTIE: ANALYSES ET SYNTHÈSE [35-182]

I. L’OCCUPATION DE LA BAIE DU MIRAMBELLO ENTRE LE MR IIIA2 ET L’ÉPOQUΕ PROTO-ARCHAÏQUE [35-87]

1. «Sites», «lieux» et «pays» du Miram-bello [35-51]

2. Schémas d’implantation, typologie des sites et peuplement (migrations, origines et variations démographiques) par phase chronologique [51-86]

3. Conclusions [86-87]

II. LES TRANSFORMATIONS DE LA CULTURE MATÉRIELLE (URBANISME, ARCHITECTURE ET MOBILIER) [88-168]

1. Le religieux [88]

2. Le funéraire [125-135]

3. Le résidentiel [135-153]

4. Le politique [153-168]

III. SYNTHÈSE: LE PROCESSUS DE FORMATION DE LA CITÉ-ÉTAT DANS LE MIRAMBELLO [169-179]

1. Une esquisse historique [169-174]

2. Le Mirambello, la Crète, l’Égée [174-179]

IV. CONCLUSIONS [180-182]

DEUXIÈME PARTIE: INVENTAIRE DES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES

I. PRÉSENTATION DES INFOR-MATIONS [183-185]

II. NOTICES [186-445]

CARTES [447-457]

LISTE DES LIEUX ARCHÉOLOGIQUES MR IIIA2-ARCHAÏQUES RECENSÉS DANS LA RÉGION D’ÉTUDE [459-460]

BIBLIOGRAPHIE [461-497]

LISTE DES TABLES ET ILLUSTRA-TIONS [499-506]

Liste des tables de la première partie [499]

Liste des illustrations de la première par-tie [499-500]

Liste des tableaux de la deuxième partie [500]

Liste des figures de la deuxième partie [500-506]

Liste des cartes [506]

INDEX DE L’INTRODUCTION ET DE LA PREMIÈRE PARTIE [507-509]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.