ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2014

2 Μαΐου 2016

Troia VI Früh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie

Peter Pavúk

Troia VI Früh und Mitte. Keramik, Stratigraphie, Chronologie

Πόλη: Bonn

Έτος: 2014

Εκδότης: Dr. Rudolf Habelt GMBH

Σειρά: Studia Troica. Monographien 3

Περιγραφή: Σκληρό εξώφυλλο, 695 σ., 271 (54 έγχρωμες) εικόνες, 119 (19 έγχρωμοι) πίνακες, 30,2x22,7

Περίληψη (στα Αγγλικά)

This study has concentrated on the pottery of the early and middle subperiods of Troy VI that came to light during the excavations between 1988 and 2002. It is based on stratigraphic analysis of the recent excavations (borrowing from work in progress by Ralf Becks and Peter Jablonka) and also on reassessment of work conducted by Blegen. The author has also considered where possible the excavations of Schliemann and Dörpfeld. Distinguishing four ceramic phases within Troy VI has made it possible to view and evaluate many aspects of Troy VI culture in a much more detailed and specific manner. In this context, existing 14C dates have been stratigraphically reevaluated and re-calibrated. Most importantly, chronological differentiation has made it possible to relate Troy more closely than was previously possible to events that took place in the 2nd millennium in Anatolia, the Aegean and in part also in the Balkans. Troy VI can be designated a settlement that clearly belongs to western Anatolian civilisation but also a settlement that maintained close links with the Aegean. Earlier interpretations of Troy often ranged from markedly Aegean to expressly Anatolian. Troy does in fact combine aspects of both, which is mainly due to its coastal situation. However, it has been the greater chronological differentiation presented in this study that has revealed how the intensity of Aegean and Anatolian influences varied from phase to phase. Aegean influence shows up primarily at the beginning and the close of Troy VI (Phase 1 and Phase 4). Moreover, it has become obvious that Troy must be evaluated and interpreted in its own right without attempts at consigning it stringently to one of the better known surrounding cultural spheres. Troy stands above all for north-western Anatolia, a cultural landscape that has remained largely unexplored except for a few surface surveys. Nonetheless, it is a region of considerable size, with many settlements; hence Troy VI can with its culture only be regarded as typically representative of the Troad.

Περιεχόμενα

Einleitung [17]
Ziele der Arbeit [18]
Terminologische Bemerkung: Zitadelle oder Burg? [21]
Technische Bemerkungen [22]

Kapitel 1 Die Grabungen Schliemanns und Dörpfelds 1870–1894
1.1 Publikationsstand zu Troia VI [26]
1.2 Befunde und Funde aus Troia VI Früh und VI Mitte [28]
1.3 Schliemann, die Datierung von Troia VI und die graue Ware [30]
1.4 Keramikfunde der Schliemannsammlung in Berlin: Chronologische und typologische Zuweisung [32]

Kapitel 2 Amerikanische Ausgrabungen 1932–1938
2.1 Allgemeines [46]
2.2 Die Aufnahme und das Auswertungssystem [51]

Kapitel 3 Forschungsstand nach Blegen
3.1 Die fünfziger Jahre [68]
3.2 Die sechziger Jahre [71]
3.3 Die siebziger Jahre [75]
3.4 Die achtziger Jahre [78]
3.5 Die neunziger Jahre [84]
3.6 Die neuesten Konferenzen und Festschriften [88]
Nachtrag, August 2012 [89]

Kapitel 4 Stratigraphische Beobachtungen, Deponierungsprozesse, Erhaltungs-zustand und Deutung der Schichten
4.1 Grabungen Schliemanns und Dörpfelds [92]
4.2 Grabungen Blegens – Stratigraphie und relative Chronologie [104]
4.3 Deponierungsprozesse [158]
4.4 Erhaltungszustand der Schichten und Rekonstruktionsversuch der Phasenpläne von Troia VI [163]
4.5 Zusammenfassende Bemerkungen zur Stratigraphie und den Formationsprozessen [175]

Kapitel 5 Warendefinition
5.1 Geschichte der Warenbeschreibung in Troia [180]
5.2 Methodik der Warendefinition [182]
5.3 Warengruppen [184]
5.4 Allgemeine Überlegungen zu den importierten Waren in Troia und zu den Außenbeziehungen Troias in dieser Zeit [221]
5.5 Naturwissenschaftliche Analysen [224]
5.6 Zusammenfassung und Ergebnisse [231]

Kapitel 6 Gefäßformen und Verzierungsarten
6.1 Methodologische Beobachtungen [240]
6.2 Formengruppen [246]
6.3 Bodenformen [338]
6.4 Henkelformen [351]
6.5 Verzierungsarten [353]
6.6 Chronologische Zusammenfassung der Formen [355]

Kapitel 7 Chronologie
7.1 Ältere chronologische Schemata [363]
7.2 Neue relativchronologische Datierungsmöglichkeiten [369]
7.3 Neue absolut-chronologische Datierungsmöglichkeiten für Troia VI [390]
7.4 Zusammenfassung [403]

Kapitel 8 Fundgruppen
8.1 Westliche Unterstadt [408]
8.2 Bereiche innerhalb der Zitadelle [412]
8.3 Bereich südlich und östlich der Zitadelle [415]
8.4 Mittlere Unterstadt [418]

Kapitel 9 Schlußfolgerungen
Keramikphase 1 [428]
Keramikphase 2 [432]
Keramikphase 3 [434]
Phasenübergreifende Beobachtungen zur Keramikproduktion in Troia VI und VIIa [436]
Schlußbetrachtung [438]

Kapitel 10 Conclusions [439]
Ceramic Phase 1 [440]
Ceramic Phase 2 [443]
Ceramic Phase 3 [446]
Closing remarks [447]

Literaturverzeichnis [449]

Appendix I: The MM IIIA juglet and the Troy VI Early cist tomb in Square A7 (by Luca Girella) [479]
Appendix II: Katalog der abgebildeten Stόcke [499]
Appendix III: Katalog der frühmykenischen Keramik [551]
Appendix IV: Katalog der angefertigten Dünnschliffe [559]
Appendix V: Katalog der relevanten 14C-Datierungen [563]

Tafeln [569]
Index [689]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.