ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΑ | 2015

1 Φεβρουαρίου 2016

Ο οχυρωμένος προϊστορικός οικισμός στο Παλαμάρι Σκύρου. Διεπιστημονική συνάντηση για το έργο έρευνας και ανάδειξης, Αθήνα, 23-24 Οκτωβρίου 2012

Λιάνα Παρλαμά, Μαρία Δ. Θεοχάρη, Χριστίνα Ρωμανού & Σταμάτης Μπονάτσος (επιμέλεια)

Πόλη: Αθήνα

Έτος: 2015

Εκδότης: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Επιστημονική Επιτροπή Έργου Παλαμαριού Σκύρου

Περιγραφή: Μαλακό εξώφυλλο, 468 σ., πολυάριθμες έγχρωμες εικόνες, 28 x 21 εκ.

Περίληψη

Ο τόµος αυτός είναι ο καρπός της ∆ιεπιστηµονικής Συνάντησης, την οποία οργάνωσε τον Οκτώβριο του 2012, στο Αµφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη της οδού Πειραιώς, η Επιστηµονική Επιτροπή του Έργου «Έρευνα, Συντήρηση, ∆ιαµόρφωση, Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Παλαµαρίου Σκύρου», µε αφορµή τη συµπλήρωση τριάντα ενός ετών από την πρώτη δοκιµαστική ανασκαφή του 1981 στον όρµο Παλαµάρι της ΒΑ ακτής της Σκύρου, όπου ανασκάπτεται µια οχυρωµένη πόλη της Πρώιµης και της Μέσης Εποχής του Χαλκού, µε ευρήµατα που παρέχουν νέα στοιχεία για τον πολιτισµό του Αιγαίου την εποχή αυτή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανακοίνωση και η συζήτηση των πορισµάτων που έχουν προκύψει από τη µελέτη του πρόσφατου ανασκαφικού υλικού και από τις αρχαιοµετρικές έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν το έργο µας από τη δεκαετία του 1990. Η ένταξη της ανασκαφής στα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα από το έτος 2000 έδωσε τη δυνατότητα να οργανώσουµε µια νέα σειρά αρχαιοµετρικών ερευνών, οι οποίες αναφέρονται σε όλα τα θέµατα που πρέκυπταν από τις ανασκαφές. Οι χρονολόγησεις µε άνθρακα-14, η παλαιογεωγραφική ανασύσταση του τοπίου της ευρύτερης περιοχής, η γεωφυσική χαρτογράφηση του οικισµού, οι µελέτες των αρχαιολογικών επιχώσεων, του ανθρωπολογικού υλικού και των ζωϊκών καταλοίπων καθώς και οι ειδικές µελέτες των ευρηµάτων της µεταλλοτεχνίας, της λιθοτεχνίας και της κεραµικής προσέφεραν πολύτιµες πληροφορίες στο αρχαιολογικό έργο και συνέβαλαν στην κατανόηση του τόπου και των δραστηριοτήτων των ανθρώπων που έζησαν εκεί από τις αρχές της 3ης έως τα µέσα περίπου της 2ης π.Χ. χιλιετίας.

Περιεχόμενα

Χαιρετισμοί
Λίνα Μενδώνη [8-9]
Βασίλης Λαμπρινουδάκης [10-11]
Λιάνα Παρλαμά, Μαρία Δ. Θεοχάρη, Σταμάτης Μπονάτσος, Χριστίνα Ρωμανού, Πρόλογος [13-17]

Εισαγωγή PDF
Λ. Παρλαμά, Το ανασκαφικό έργο [19-24]
Λ. Παρλαμά & Στ. Μπονάτσος, Εργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι της Σκύρου στο πλαίσιο των Κοινοτικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ΄ Κ.Π.Σ. και Ε.Σ.Π.Α.) [25-33]
Στ. Μπονάτσος, Ενημερωτική Έκθεση Επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο [34-38]

Αρχαιολογική Έρευνα
Λ. Παρλαμά & Μ. Δ. Θεοχάρη, Παλαμάρι Σκύρου: Νεότερα δεδομένα για τη στρωματογραφία και τη χρονολόγηση του οικισμού [39-48]
Στ. Μπονάτσος & Χρ. Ρωμάνου, Παλαμάρι Σκύρου: Η στρωματογραφική ακολουθία του οικισμού στην περιοχή της νότιας οχύρωσης [49-69] PDF
Χρ. Ρωμάνου, Η οχύρωση του Παλαμαρίου [71-92] PDF
Χρ. Ρωμάνου, Η ανασκαφή τμήματος του οικισμού στην περιοχή της νότιας οχύρωσης, με χαρακτηριστικά εργαστη-ριακής και αποθηκευτικής χρήσης. Οι τετράπλευρες κατασκευές – «πλυντήρια» [93-111] PDF
Ε. Φρούσσου, Η κεραμική της Μέσης Εποχής του Χαλκού από το Παλαμάρι στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Σκύρου [113-142]
Μ. Χολέβα, Περιστρέφοντας τον κεραμικό τροχό στο Παλαμάρι Σκύρου: Νέες τεχνολογικές πρακτικές και κεραμικές παραδόσεις στο Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού [143-166] PDF

Αρχαιομετρικές Έρευνες
Α. Σαρρής, Ν. Παπαδόπουλος, S. Dederix, M.C. Salvi & E. Monahan, Χαρτογραφική αποτύπωση του προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι Σκύρου μέσω γεωφυσικών τεχνικών [167-188] PDF
Κ. Παυλόπουλος, Μ. Τριανταφύλλου, Δ. Μάρκου, Γ. Αποστολόπουλος, Π. Καρκάνας, Α. Κούλη & Β. Καψιμάλης, Παλαιογεωγραφική ανασύσταση του τοπίου της ευρύτερης περιοχής του προϊστορικού οικισμού Παλαμαρίου (ΒΑ Σκύρος) κατά το Ολόκαινο [189-200]
Π. Καρκάνας, Οι διαδικασίες σχηματισμού των αρχαιολογικών επιχώσεων του Παλαμαρίου [201-222] PDF
Γ. Τσαρτσίδου, Μελέτη φυτολίθων από τις αρχαιολογικές αποθέσεις του Παλαμαρίου [223-238] PDF
Γ. Μανιάτης & Θ. Αρβανίτη, Χρονολογήσεις οστών με άνθρακα-14 από το Παλαμάρι Σκύρου και σύγκριση με άνθρακες: ο ακριβής προσδιορισμός των οικιστικών φάσεων [239-255]
Γ. Φακορέλλης, B.N. Damiata, Ε. Βαρδάλα-Θεοδώρου, Μ. Ντίνου, J. Southon, K. Τρανταλίδου, Χρονολόγηση με άνθρακα-14 του Παλαμαρίου και υπολογισμός της απόκλισης του διαμερίσματος της θάλασσας της δεξαμενής του άνθρακα στην περιοχή των Βόρειων Σποράδων κατά την Εποχή του Χαλκού [257-272] PDF


Λιθοτεχνία – Μεταλλοτεχνία – Οστά – Όστρεα
Χ. Σ. Αγουρίδης, Τα εργαλεία λειασμένου λίθου από τον οικισμό της Εποχής του Χαλκού στο Παλαμάρι της Σκύρου. Μελέτη προέλευσης και διακίνησης των πρώτων υλών [273-294]
Γ. Μάνος, Από το εύρημα … στην ερμηνεία. Ιχνολογία, συγκριτική τεκμηρίωση και πειραματική αρχαιολογία στο Παλαμάρι Σκύρου [295-308] PDF
Δ. Ταμπακόπουλος & Γ. Μανιάτης, Διερεύνηση της προέλευσης του μαρμάρου ενός ειδωλίου από το Παλαμάρι της Σκύρου [309-320] PDF
Στ. Μπονάτσος, Μετάλλινα ευρήματα από τις ανασκαφές Παλαμαρίου [321-346] PDF
Μ. Γεωργακοπούλου & Γ. Μπασιάκος, Μεταλλουργικές δραστηριότητες και χρήση των μετάλλων στο Παλαμάρι [347-466] PDF
Κ. Τρανταλίδου, Αποκρυπτογραφώντας τα ζωικά κατάλοιπα. Bιοποικιλότητα και κτηνοτροφία στο Παλαμάρι της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού [366-466] PDF

Πρόγραμμα Διεπιστημονικής Συνάντησης [467-468]


Σχόλια

Παρακαλούμε τα σχόλιά σας να είναι στα Ελληνικά (πάντα με ελληνικούς χαρακτήρες) ή στα Αγγλικά. Αποφύγετε τα κεφαλαία γράμματα. Ο Αιγεύς διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει εκτός θέματος, προσβλητικά, ανώνυμα σχόλια ή κείμενα σε greeklish.