ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Johnston, C., Βιβλιοκρισία του: R. Jones, S. T. Levi, M. Bettelli & L. Vagnetti, Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions (Roma 2014), Bryn Mawr Classical Review 2018.01.41.

Βιβλιοκρισία του E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016)

Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Blackwell, N.G., Βιβλιοκρισία του: E. Kiriatzi & C. Knappett (eds.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean (New York 2016), Bryn Mawr Classical Review 2018.03.14.

Βιβλιοκρισία του C. Thanos & W. Arentzen, Without Having Seen the Queen: The 1846 European Travel Journal of Heinrich Schliemann: A Transcription and Annotated Translation

Archaeologia Austriaca 100 (2016): 315-320

Kennell, S. A., Βιβλιοκρισία του: C. Thanos & W. Arentzen, Without Having Seen the Queen: The 1846 European Travel Journal of Heinrich Schliemann: A Transcription and Annotated Translation (Leiden 2012), Archaeologia Austriaca 100 (2016): 315-320.

Βιβλιοκρισία του R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis

Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Doyle, J., Βιβλιοκρισία του: R. B. Koehl (ed.), Studies in Aegean Art and Culture: A New York Aegean Bronze Age Colloquium in Memory of Ellen N. Davis (Philadelphia 2016), Bryn Mawr Classical Review 2017.06.28.

Βιβλιοκρισία του D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis: Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta

Bryn Mawr Classical Review 2016.10.11

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Eberhard, T., Βιβλιοκρισία του: D. Panagiotopoulos, Mykenische Siegelpraxis: Funktion, Kontext und administrative Verwendung mykenischer Tonplomben auf dem griechischen Festland und Kreta, Athenaia, Bd 5 (München 2014), Bryn Mawr Classical Review 2016.10.11.

Βιβλιοκρισία του E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity

Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Smith, D. M., Βιβλιοκρισία του: E. R. Gebhard & T. E. Gregory, Bridge of the Untiring Sea: The Corinthian Isthmus from Prehistory to Late Antiquity, Hesperia Supplement, 48 (Princeton 2015), Bryn Mawr Classical Review 2017.03.43.

Βιβλιοκρισία του M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015

American Journal of Archaeology 122.1 (2018)

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Herrero, B. L., Βιβλιοκρισία του: M. Tsipopoulou (ed.), Petras, Siteia: The Pre- and Proto-palatial Cemetery in Context. Acts of a Two-Day Conference Held at the Danish Institute at Athens, 14–15 February 2015 (Aarhus 2017), American Journal of Archaeology 122.1 (2018).