ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Das Prähistorische Olynth: Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994-1996. Die Spätbronseseitliche Handgemachte Keramik der Schichten 13 bis 1

American Journal of Archaeology

Pavúk, P., 2009. Online review of B. Horejs, Das Prähistorische Olynth: Ausgrabungen in der Toumba Agios Mamas 1994-1996. Die Spätbronseseitliche Handgemachte Keramik der Schichten 13 bis 1 (Rahden 2007), American Journal of Archaeology 113.3 (July).

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία

Βιβλιοκρισία του: The Cave of the Cyclops: Mesolithic and Neolithic Networks in the Northern Aegean, Greece. Vol. 1. Intra-site Analysis, Local Industries, and Regional Site Distribution

Bryn Mawr Classical Review

Button, S., 2009. Online review of A. Sampson, The Cave of the Cyclops: Mesolithic and Neolithic Networks in the Northern Aegean, Greece. Vol. I. Intra-site Analysis, Local Industries, and Regional Site Distribution (Philadelphia 2006), Bryn Mawr Classical Review 2009.08.21.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία