ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ | 2020

Βιβλιοκρισία του: Die neuen Linear B-Texte aus Theben, Ihr Aufschlusswert für die mykenische Sprache und Kultur

Revue Archéologique

Rougemont, F., 2009. Review of S. Deger-Jalkotzy & O. Panagl (eds), Die neuen Linear B-Texte aus Theben, Ihr Aufschlusswert für die mykenische Sprache und Kultur, Akten des internationalen Forschungskolloquiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 5.-6. Dezember 2002 (Vienne 2006), Revue Archéologique (fascicule 2): 345-348.

Βιβλιοκρισία του: Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.)

Bryn Mawr Classical Review

Nakassis, D., 2010. Online review of F. Rougemont, Contrôle économique et administration à l’époque des palais mycéniens (fin du IIe millénaire av. J.-C.) (Athènes: École française d’Athènes, 2009), Bryn Mawr Classical Review 2010.09.14.

Διαβάστε τη βιβλιοκρισία