ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2013

Cosmic impact, the Younger Dryas, Abu Hureyra, and the inception of agriculture in Western Asia

A.J. Ammerman & T. Davis (eds), Island Archaeology and the Origins of Seafaring in the Eastern Mediterranean, Eurasian Prehistory 10 (1-2) (2013): 57-66

The Younger Dryas was a major environmental event in the transition from Pleistocene to Holocene. The onset of this 1,200 year episode of cold, dry climate ca. 12,900 cal BP was sudden and swift.

The social world of Early-Middle Bronze Age Cyprus: Rethinking the Vounous bowl

Journal of Mediterranean Archaeology 26.1 (2013), 27-50

The Vounous Bowl occupies a privileged position in discussions of prehistoric representations on Cyprus. It has most commonly been viewed as a sacred scene, or a religious ceremony conducted within a rural sanctuary, and several commentators have emphasized the funerary connotations of the scene, perhaps depicting idealized funerary ritual or an ancestor cult.

Commotion, collaboration, conviviality: Mediterranean survey and the interpretation of landscape

Journal of Mediterranean Archaeology 26.1 (2013), 3-26

Over the last three decades, Mediterranean survey projects have established a broadly agreed methodology, a wide awareness of the invaluable contribution made by intensive survey, and a wealth of data from across the region. Where they have made less progress is in the interpretation of artefact density figures and other findings to go beyond the dots on the map and gain insights into past human lives, the complexity of past landscapes, and the relationship between people and the environment.

Η πιθανή μορφολογία της μεταξύ ΒΑ Λευκάδος και Ακαρνανίας περιοχής στα μυκηναϊκά και ιστορικά χρόνια έως τη ρωμαϊκή κατάκτηση, όπως προκύπτει από τις φιλολογικές πληροφορίες

Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδίτικων Μελετών τόμος ΙΒ΄ (2009-2011) [2013], 13-38

Στα πρώτα δύο κεφάλαια της Ιστορίας της Νήσου Λευκάδος (τ. Α', Αθήνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 1980) παρακολουθήσαμε σύντομα τη γεωλογική ιστορία της Λευκάδος και μιλήσαμε και για τα εργαλειακά κατάλοιπα του μεσολιθικού ανθρώπου στο νησί γύρω στα 40.000 χρόνια πριν από την εποχή μας. Κατά την περίοδο αυτή -τέλος της Πλειστοκαίνου, αρχές της Ολοκαίνου (Βούρμιος περίοδος) έως γύρω στα 10.000 χρόνια πίσω-

Traces of ethnic diversity in Mycenaean Greece

Dacia LVII (2013), 5-21

The Indo-Europeanization of Greece was a long-term process, which, in my opinion, entailed at least three distinct phases, covering the period from c. 3100 BC to c. 1600 BC. The third and last phase consists of the arrival c. 1600 BC of the founding fathers of the royal houses and ethnic identities considered as truly Greek.

Graphical Reconstruction and Comparison of Royal Boat Iconography from the Causeway of the Egyptian King Sahure (c.2487–2475 BC)

International Journal of Nautical Archaeology 42:2 (September 2013), 270-285

Recently published reliefs from the causeway of Sahure and a review of contemporary iconography and archaeological data shed new light on a variety of features of Old Kingdom royal sailing boats and equipment, such as quarter rudders, rigging, signalling devices, decorations and crew.

Altari e sacelli fra il TM II ed il TM IIIA1 ad H. Triada: un culto identitario delle rovine?

Creta Antica 13 (2012) [2013], 159-189

In this paper it is argued that the rectangular stepped platform recently excavated within a room of the Casa delle sfere fìttili, in the southern sector of the settlement at Ayia Triada, is an altar. The structure is dated on stratigraphic grounds to the LM II period (as is the nearby room, A/1) and is interpreted as part of a cult of the ruins that, following the LM IB destruction, assisted in the construction of social and cultural identities.

Frammenti di intonaci e stucchi dipinti inediti da Festos

Creta Antica 13 (2012) [2013], 139-158

In 1909, fragments of decorated wall plaster from Phaistos were brought to the Archaeological Museum of Florence, thanks to Luigi Pernier. They partially show decorative patterns, which are common in Crete, but some of them represent exclusive motifs unknown until now in the palace of Phaistos.

Impianti di lavorazione a Festos ed Haghia Triada in eta palaziale: per une rassegna della evidenze

Creta Antica 13 (2012) [2013], 109-138

This article presents a review of surviving fixed installations in the two nearby sites of Phaistos and Ayia Triada from MM I to LM IB, in order to clarify some issues concerning centralization (physical concentration of activities in proximity to a central place) or decentralization (dislocation of activities in the territory, controlled via officials) of production in Minoan palatial Crete.

Minoan three-dimensional anthropomorphic representations. Problems of definition

Creta Antica 13 (2012) [2013], 61-82

As well as devising these new categories, this paper was attentive to the use of religiously laden terms such as the nouns ‘deities’ and ‘adorants’ or the epithet ‘cultic’. It was argued that such terms can only be employed following careful considerations of each artefact’s material and contextual situation alongside its visual appearance.