ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2010

Agrarian settlement at Politiko-Troulia, 2008

Επιστημονική Επετηρίς του τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου (Report of the Department of Antiquities, Cyprus) 2010 [2012]: 183-198

Χωρίς περίληψη

‘…daß es keinen so gelehrten und tüchtigen Mann gibt als Sie’: The Heinrich Schliemann-Wilhelm Dörpfeld correspondance, 1879-1890

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 257-308

Προηγούμενες μελέτες για τη σχέση μεταξύ του Wilhelm Dörpfeld και του Heinrich Schliemann, καθώς επίσης και της επίδρασης που ασκούσε ο ένας στον άλλον, είχαν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις εκδόσεις του Ernst Meyer (το Briefwechsel II περιέχει μόνο επτά γράμματα από τον Dörpfeld και οκτώ από τον Schliemann), σε αναφορές που περιλαμβάνονται στην έκδοση των Herrmann - Maaß για την αλληλογραφία μεταξύ των Schliemann και Virchow, και σε κάποιες επιστολές του Dörpfeld στον πεθερό του Friedrich Adler (αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Βερολίνο).

Der ‘Heilige Baum’ und Kultkontinuität im Heraion von Samos

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 99-117

Το αμφιλεγόμενο «ιερό δέντρο» στο Ηραίο της Σάμου, το οποίο σύμφωνα με τον H. Walter αποτελούσε λατρευτικό δέντρο ήδη από την Εποχή του Χαλκού που οριοθετεί τις απαρχές του ιερού, ενώ σύμφωνα με τον Η. Kienast ένα δέντρο που είχε φυτρώσει τυχαία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, αποτέλεσε το 2009 για τρίτη φορά αντικείμενο ανασκαφής.

Neolithic pottery from the DAI collection: Attica

Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 1- 43

Η Νεολιθική περίοδος στην Αττική έχει προκαλέσει περιορισμένο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Neolithic tells and archaeological narratives – uncovering 6th millennium Makri in Greek Thrace

In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 45-54

Over the past fifteen years, field investigations at the Neolithic tell of Makri on the coast of Thrace have never been a straightforward process for me, neither regarding the methodological choices employed nor the archaeological interpretations ventured.

Evidence from Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece) and the tell issue

In S. Hansen (ed.), Leben auf dem Tell als soziale Praxis, Beiträge des Internationalen Symposiums in Berlin vom 26.-27. Februar 2007 (Bonn 2010): 55-69

The tell of Dikili Tash is located in the southeastern part of the Drama plain, in eastern Macedonia, northern Greece. It is situated some 2.5 km East of the ancient town of Philippi, at the eastern edge of what is now the modern town of Krinides.

Εργασίες μελέτης και συντήρησης ευρημάτων Ανασκαφών Ζάκρου

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 189-193

Συνεχίσθηκαν κατά το 2010, υπό τη διεύθυνση του υπογραφόμενου, οι εργασίες συντήρησης και προκαταρκτικής μελέτης ευρημάτων των Ανασκαφών Ζάκρου.

Ανασκαφή Ακρωτηρίου Θήρας

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 177-188

Ως γνωστόν, οι εργασίες για την αντικατάσταση του στεγάστρου στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου είχαν διακοπεί μετά το συμβάν του Σεπτεμβρίου 2005.

Ανασκαφή Τσέπι Μαραθώνος

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 171-175

Η έλλειψη πιστώσεων για τη διενέργεια ανασκαφών κατά το 2010 είχε ως συνέπεια τη ματαίωση της ετήσιας ανασκαφής στο Πρωτοελλαδικό νεκροταφείο του Τσέπι Μαραθώνος. Αντιθέτως, συνεχίσθηκε επί 10 μήνες η συντήρηση και η μελέτη της κεραμεικής πού προήλθε από τον Αποθέτη 39 (ανασκαφή 1999-2000), με ουσιαστικά και ιδιαιτέρως αποδοτικά αποτελέσματα.

Ανασκαφή Ζωμίνθου

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 123-170

Σημαντική υπήρξε και το έτος αυτό η ανασκαφή στο μινωικό συγκρότημα της Ζωμίνθου υπό τη διεύθυνση των Γιάννη Σακελλαράκη και της Έφης Σαπουνά Σακελλαράκη.

Ανασκαφή Στρόφιλα Άνδρου

Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 165 (2010) [2013], 119-121

Η ανασκαφή του νεολιθικού οικισμού του Στρόφιλα στην Άνδρο κατά το έτος 2010 ήταν μικρής διάρκειας (6-17/9/2010) και πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του Δήμου Κορθίου Άνδρου και του INSTAP.