ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2014

Θήβα

Tο Έργον της εν Aθήναις Aρχαιολογικής Eταιρείας 61 (2014): 28-31

Χωρίς περίληψη

Βιβλιοκρισία του S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II

Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211

Zimmermann, T., Βιβλιοκρισία του: S. W. E. Blum, Die ausgehende frühe und die beginnende mittleren Bronzezeit in Troia. Archäologische Untersuchungen zu ausgewählten Fundkomplexen der Perioden Troia IV und Troia V. Teil I und II (Darmstadt 2012), Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 209-211.

Die Beziehungen zwischen den Kykladen und Kreta am Beginn der spätminoischen Zeit

Prähistorische Zeitschrift 89.1 (2014): 116-132

Η διαπίστωση ενός κοινού οικονομικού χώρου στην ΥΜ ΙΑ εποχή στο Αιγαίο, οι συγκρίσιμοι τρόποι συμπεριφοράς του πληθυσμού του Αιγαίου και ποικίλης συχνότητας συναλλαγές και αλληλεπιδράσεις μέσα στον αιγαιακό χώρο είναι γνωρίσματα τα οποία μπορούν να αποκαλυφθούν μέσα από την εικόνα του συνόλου πρόσφατων αρχαιολογικών ευρημάτων στον αιγαιακό χώρο.

Un nuovo frammento di tavoletta in lineare A da Festòs (PH 54)

Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente XCII, Serie III.14 (2014) [2016]: 155-165

In 2013 a new fragment of linear A tablet (PH 54) was found in the Complesso NE of Phaistos, Vano XL/101, area 1 (Western ‘cist’) from where also the linear A tablet PH 1 and the Phaistos Disk came.