ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2012

Ενάλια αρχαιολογική έρευνα στον Αργοσαρωνικό, 2006-2007

Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012): 70-85.

Η υποβρύχια έρευνα που διεξάγει το Ι.ΕΝ.Α.Ε. τα τελευταία έτη στον Αργοσαρωνικό, επικεντρώθηκε, κατά τις ερευνητικές περιόδους 2006 και 2007, στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη νησίδα Μόδι, ΝΑ του Πόρου, όπου μετά από εντατική έρευνα των ετών 2003 και 2005 είχαν εντοπιστεί σημαντικότατες ενάλιες αρχαιότητες, κυρίως της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

The archaeological evidence of the Late Bronze Age and Protogeometric occupation under the Roman Villa Dionysus, Knossos, Crete, and an overview of the Protogeometric data of Greece

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 189-209.

Κατά τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν κάτω από τη Ρωμαϊκή Βίλα του Διονύσου στην Κνωσό της Κρήτης, συνελέγη αρχαιοβοτανικό υλικό από στρώματα που χρονολογούνται στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρωτογεωμετρική περίοδο. Η αρχαιοβοτανική συγκέντρωση της Εποχής του Χαλκού αποδείχθηκε σχετικά φτωχή, αντιπροσωπεύοντας σποραδικά κατάλοιπα που εισχώρησαν τυχαία στο συμπαγές στρώμα από όστρακα και πέτρες.

Mycenae revisited. Part 4: Assessing the new data

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 161-188.

Το παρόν είναι το τέταρτο και τελευταίο μια σειράς άρθρων εμπνευσμένων από την εκ νέου ανακάλυψη, το 2003, δύο σκελετών που ανέσκαψε ο Παναγιώτης Σταματάκης το 1877 στο λακκοειδή Τάφο VI του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών.

New light on the Labyrinth Fresco from the Palace at Knossos

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 143-159.

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η νωπογραφία του «Λαβυρίνθου», θραύσματα της οποίας εντοπίστηκαν από Sir Arthur Evans κατά τις ανασκαφές που διεξήγαγε στην ανατολική πτέρυγα του μινωϊκού ανακτόρου στην Κνωσσό. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι το σχέδιο πραγματοποιήθηκε με εγχάραξη στην επιφάνεια του κονιάματος και την πλήρωση των αυλακώσεων με ένα καθαρό κόκκινο χρώμα.

Martial Minoans? War as social process, practice and event in Bronze Age Crete

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 87-141.

Μαζί με την πολιτική, την οικονομία και τη θρησκεία, ο πόλεμος είναι ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες που μπορούν να μορφοποιήσουν την κοινωνία και τις ομαδικές ταυτότητες.

Surviving crisis: Insights from new excavations at Karphi, 2008

Annual of the British School at Athens 107 (2012): 1-85.

Seventy years after its first investigation, Karphi (Karfi) on Crete was the subject of a new pilot excavation in 2008. The main aim was to provide the first up-to-date detailed contextual records for the site across a representative area, thus filling in interpretative gaps left by the original extensive excavation.

Horseback riding and cavalry in Mycenaean Greece

Ancient West & East 11 (2012): 1-18.

This paper evaluates the evidence for horseback riding in Mycenaean Greece. This paper argues that horseback riding, which is widely held to be an Iron Age development (of especially the 9th and 8th centuries BC), was practised by members of the aristocracies throughout the eastern Mediterranean as early as the 13th century BC, and that the first cavalry can be identified around the same time in Mycenaean Greece and other regions in the eastern Mediterranean.

The impact of rapid early- to mid-Holocene palaeoenvironmental changes on Neolithic settlement at Nea Nikomideia, Thessaloniki Plain, Greece

Quaternary International 266 (July 2012): 47-61.

The site of Nea Nikomideia is one of the oldest and most important Neolithic settlements in Northern Greece and the wider Balkan Peninsula, having been first occupied by early farmers at around 6500 cal. BC. Important archaeological excavations conducted in the 1960s suggested that the settlement was located close to an ancient coastline during the Neolithic.

Non-destructive investigation using Raman spectroscopy of stone archaeological artefacts from Apesokari – Crete (Greece)

στο Radvan, R., Akyuz, S., Simileanu, M. & Dragomir, V. (eds), Proceedings of The Third Balkan Symposium on Archaeometry: The Unknown Face of the Artwork (Bucharest 2012): 45-51.

This paper examines stone vessels from two prehistoric funerary assemblages at Apesokari, a site situated in the region of Mesara, south central Crete, Greece.

Out of the Word and Out of the Picture? Keftiu and Materializations of ‘Minoans’

στο Ing-Marie Back Danielsson, Fredrik Fahlander & Ylva Sjöstrand (eds), Encountering Imagery. Materialities, Perceptions, Relations (Stockholm 2012): 235-253.

‘Minoans’ have been recognised as pre-Hellenic race or closed ethnic group in Egyptian representations of Aegean figures from Eighteenth Dynasty Theban tombs. Modern construct of ‘Minoans’ thus merged with an ancient Egyptian construct of Aegean foreigners.

Synchronising radiocarbon dating and the Egyptian historical chronology by improved sample selection

Antiquity 86:333 (2012): 868-883.

Egypt has some of the oldest written records and extended lists of named rulers. But radiocarbon dates have only fulfilled expectations 66 per cent of the time. So why haven't the two types of dating made a better match? The authors provide a dozen excellent reasons, which will sound the alarm among researchers well beyond Dynastic Egypt.

Finding Beer in the Archaeological Record: A Case Study from Kissonerga-Skalia on Bronze Age Cyprus

Levant 44:2 (November 2012): 205-237.

Whilst use of alcoholic beverages is considered an important feature of most societies, identifying alcohol production and consumption in the archaeological record is notoriously difficult. Presented here is a recently excavated oven-like installation, unique in the Cypriot Bronze Age, from the south-western settlement of Kissonerga-Skalia.

Bathing at the Mycenaean Palace of Tiryns

American Journal of Archaeology 116:4 (October 2012): 555-571.

Among Heinrich Schliemann's discoveries of architecture at Mycenaean Tiryns in the Argolid Plain in southern Greece, one of the most impressive was a single huge rectangular stone slab that covered the floor of a relatively small square room.

The Evidence for Lycian in the Linear A Syllabary

A virtual birthday gift presented to Gregory Nagy on turning seventy by his students, colleagues and friends. Center for Hellenic Studies, Harvard University online publications.

The correspondence between the ideogram АВ 21for “sheep” in Linear A and the syllabic interpretation of this sign as /qi/ in Linear B script allow us to suggest that Linear A was used for an IE language in which the initial laryngeal was reflected as a guttural (*H2wi- or *H3wi- > kwi).

Homer and the Aegean Prehistorian

A virtual birthday gift presented to Gregory Nagy on turning seventy by his students, colleagues and friends. Center for Hellenic Studies, Harvard University online publications.

With academic subjects as with people, many a close and intimate relationship can become cool and distant. It may even be broken off altogether, and replaced by a different relationship. In the case of academic disciplines, such a transfer of affections can lead to a radical and positive transformation of a subject, even when this also means the virtual disappearance of its older configuration.