ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2017

Eργασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του οχυρωμένου προϊστορικού οικισμού στο Παλαμάρι της Σκύρου στο πλαίσιο των Κοινωνικών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ)

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επι-στημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Α, Μυτιλήνη: 21-31.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

In 2000, the excavation of Palamari joined the EU co-financed projects through Fund of Credits Management for Archaeological Projects under the title “Research, Protection, Conservation and Configuration of the Fortified Prehistoric settlement of Palamari in Skyros”.

Κατανάλωση και χρήση ζωικών αγαθών στη Ρόδο της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 365-394

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

One of the largest Late Bronze Aegean centres was edified at the alluvial plain which stands between the Philerimos hill and the sea on the NW coast of Rhodes. The town was constructed on a fertile area (natural resources favoured both agriculture and husbandry) and on the commercial road from Anatolia, Cyprus or Crete to the smaller islands and continental Greece.

The Koan ceramic assemblage during the Late Bronze Age: classification, chronology, typology, and significance

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 151-174.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια εμπεριστατωμένη μελέτη του τοπικού κεραμικού συνόλου στην Κω κατά τη διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Οι βασικοί στόχοι του είναι: 1. να προτείνει μια συστηματική ταξινόμηση του παρόντος κεραμικού υλικού, 2. να παράσχει μια χρονολογική και τυπολογική αξιολόγηση κάθε κεραμικής τάξης, και 3. να διερευνήσει τη σημασία της κεραμικής της Κω σε σχέση με τις κοινωνικές αλλαγές που καταγράφονται στο νησί κατά το δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.

Νεκροταφείο της Πρωτοχαλκής ΙΙ περιόδου στη Μεσαριά της νήσου Κω

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 135-150.

The Early Bronze Age period (3rd millennium BC) in Kos island is mainly known from cemeteries and isolated graves, since settlements dated to the EBAI and II period have not yet been excavated. These graves are located on the eastern part of the island at Askloupi, the Hippocratean Foundation, at Mesaria (excavated in 1957), and at Tavla near the modern village of Antimacheia.

A synthesis of the Neolithic and Early Bronze Age ground stone tools from Dodecanese

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Γ, Μυτιλήνη: 17-30.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η έρευνα όπως και οι ανασκαφικές εκθέσεις εστιάζουν την ανάλυσή τους στην κεραμική και σε κάποιες περιπτώσεις στα λεπτά λίθινα εργαλεία. Πολύ συχνά τα πιο χονδροειδή εργαλεία από λίθο είτε παραβλέπονται είτε υποβαθμίζονται ως ευρήματα άξια έρευνας.

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες (2006-2013)

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 387-412.

The field investigations and projects of the 21st Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in Naxos and the Small Cyclades, in between 2006-2013, brought to light new evidence about the islands’ prehistory and history, which could be summarized as follows:

Πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στην Αντίπαρο

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 355-368.

Antiparos is one of the least archaeologically researched Cycladic islands. Apart from surveys at the famous cave, information about Antiparos’ antiquities is provided by the “excavations” of Th. Bent, the limited surveys mainly by foreign researchers and the excavation of the EC cemetery of Krasades by Chr. Tsountas.

Αρχαιότητες της Κύθνου. Παλαιά και νέα ευρήματα

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 321-336.

The first human habitation in Kythnos goes back to the Mesolithic era. Excavation at the site of Maroulas was a landmark in the study of Aegean Prehistory. Besides Maroulas, other Mesolithic and Neolithic sites have been observed in various parts of the island.

Ο νεολιθικός οικισμός του Στρόφιλα στην Άνδρο

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 263-272.

The plateau of Strofilas is a naturally fortified site on the West coast of Andros, suitable for the control of the sea-route towards the Cyclades and in sight of a wide area from Attica and Euboea to Paros. Here extended the remains of a unique in size and state of preservation fortified settlement that based on all evidence provided till now, appears to have flourished in the last phase of the Late Neolithic period, the Final Neolithic.

Η Νεότερη Νεολιθική περίοδος στις Κυκλάδες: Στοιχεία χρονολόγησης και συνέχειας από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο έργων προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 249-261.

In order to identify discontinuities and gaps in the ar­chaeological record, in addition to absolute and relative dating, it is important to also examine depositional prac­tices and uses of space in order to be able to understand why the material remains of some phases are better at­tested in the landscape than others.

The Minoan origins of the Heraion at Samos

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 195-200.

Από τις ανασκαφές του Ε. Buschor και Η. Schlief στην περιοχή των πρώιμων βωμών του Ηραίου της Σάμου, στις αρχές της δεκαετίας του τριάντα στον 20ό αιώνα κατέστη σαφές πως η λατρεία ξεκίνησε στον χώρο ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Οι ανασκαφές του Η. Walter και της Α. Clemente στις αρχές της δεκαετίας του εξήντα στον 20ό αιώνα αποκάλυψαν δύο προϊστορικές πλακοστρώσεις κάτω από τον πρώτο λίθινο βωμό των πρωτογεωμετρικών χρόνων.

Πετρογραφική ανάλυση της Ύστερης Πρωτοχαλκής ΙΙ-ΙΙΙ κεραμικής από το Ηραίον Σάμου: πρώτη προσπάθεια κατανόησης της σύστασης, της τεχνολογίας και της προέλευσης

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 181-194.

The present study is dealing with the preliminary analysis of a well-stratified ceramic assemblage from the site of the Heraion on the island of Samos, which was unearthed back in the 1950s by VI. Milojĉić (1961) and dates to the Early Bronze Age II late- III period (2500-2000 BC).

Η προϊστορική κατοίκηση στο Ηραίον Σάμου: Οι ανασκαφές 2009-2013 βόρεια της Ιεράς Οδού

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 163-180.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Excavations conducted in the 1950’s in the area of the Hera Temple have revealed a flourishing Early Bronze Age settlement at Heraion dating in the Early Bronze Age II/late-III periods (ca. 2500-2000 BC), which was one of the most important local centres with early urban features in the ‘cultural entity of the North and East Aegean’.

Η Σκιάθος της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 131-140.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Kephala, situated at the northeast side of the island of Skiathos, is the only known early Iron Age site of the Sporades thus far. The survey and the excavation of the site revealed a site, the main period of activity of which spanned the Early Iron Age, while it continued to be inhabited until the late Classical era.

Κουκονήσι Λήμνου. Πρώτες παρατηρήσεις από τη μελέτη της μυκηναϊκής κεραμικής

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 45-62.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Mycenaean “presence” on the Koukonisi islet, situated in the innermost part of the Moudros gulf (Lemnos), was attested long ago thanks to numerous surface finds (sherds, typical clay figurines etc).