ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΑΡΘΡΑ | 2023

Il Tardo Bronzo di Effestia a Lemno

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 33-44.

Δέκα χρόνια μετά την αποκάλυψη των αρχικών επιπέδων ενός οικισμού της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ηφαιστία, στο κέντρο του κόλπου Πουρνιά στη βόρεια ακτή της Λήμνου, οι γνώσεις μας έχουν εμπλουτιστεί σημαντικά και έχουν προταθεί ερμηνευτικές προσεγγίσεις περισσότερο αξιόπιστες σε σχέση με το παρελθόν. Η έρευνα που διεξάγεται από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών έχει συμβάλλει σταδιακά στη σύνθεση ενός αρχαιολογικού και πολιτιστικού πλαισίου σχετικά με την πρωιμότερη ανθρώπινη κατοίκηση του χώρου.

Τα μικρογραφικά αγγεία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού της Μύρινας Λήμνου

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Β, Μυτιλήνη: 17-32.

Lemnos, opposite Troy, played a decisive role in the cultural sphere of the Northeast Aegean during the Early Bronze Age, due to the island’s excellent geographical location, in front of the entrance to the Hellespont, on the sea route to regions abundant in metal ores and raw materials in Asia Minor, as well as due to its geomorphology.

Από το έργο της ΚΒ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά την δεκαετία 2001-2011

Στο Π. Τριανταφυλλίδης (επιμ.) 2017. Το Αρχαιολογικό Έργο στα Νησιά του Αιγαίου. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, Ρόδος, 27 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2013, Τόμος Α, Μυτιλήνη: 187-202.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

This paper refers to the most important projects carried out during the decade 2001-2011 by the 22nd Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities in nearly all the islands of the Dodecanese.

Early Warfare and its Contribution to Neolithisation and Dispersal of First Farming Communities in Anatolia

Στο M. Reindel, K. Bartl, F. Lüth & N. Benecke (eds) 2016. Palaeoenvironment and the Development of Early Settlements. Proceedings of the International Conferences at Şanliurfa 2012 and Aqaba 2013, Halle/Saale: 29-49.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

This paper focuses on the influence of conflict and violence on Neolithisation and Neolithic dispersal in the Eastern Mediterranean.

Bronze Weaponry and Cultural Mobility in Late Bronze Age Southeast Europe

Στο C. Horn & K. Kristiansen (eds) 2018. Warfare in Bronze Age Society, Cambridge: 81-100.

The collapse of the Bronze Age palatial centres in the Aegean transformed the societies surrounding the palaces and unbalanced the relationship between these areas and those immediately to the north. In Classical tradition, the Dorians invaded Greece in the twilight years of the palaces or soon thereafter, leading to collapse.

Sheep, sacrifices, and symbols: animals in Later Bronze Age Greece

Στο U. Albarella, M. Rizzetto, H. Russ, K. Vickers & S. Vinder-Daniels 2017 (eds). The Oxford Handbook of Zooarchaeology, Oxford: 113-126.

The Minoan and Mycenaean ‘palatial’ civilizations of later Bronze Age southern Greece Table 8.1) have excited popular and scholarly interest for their rich material culture and Europe’s earliest known scripts. Animals are prominent in Minoan and Mycenaean iconography and a major focus of Mycenaean clay documents in the deciphered Linear B script.

Archaeological techniques and protocols for elaborating scenarios of early colonization and Neolithization of Cyprus

Στο U. Albarella, M. Rizzetto, H. Russ, K. Vickers & S. Vinder-Daniels 2017 (eds). The Oxford Handbook of Zooarchaeology, Oxford: 69-82.

In this chapter, I will illustrate this conception of archaeozoology through the example of the study of the Cypriot Pre-Pottery Neolithic of Shillourokambos. I will emphasize the particular techniques and protocols developed with the aim to secure the quality of the archaeozoological information as well as a correct approach to the study of historical trajectories.

Shipbuilding Tools from the Bronze Age Boatbuilder to the Traditional Shipwright: Tracing the Evidence in the Mediterranean Basin

Στο H. Frielinghaus, T. Schmidts & V. Tsamakda (eds) 2017. Schiffe und ihr Kontext. Darstellungen, Modelle, Bestandteile-von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches. Internationale Kolloquium 24-25. Mai 2013 in Mainz, Mainz: 233-247.

The present study traces the presence of shipbuilding tools through time and discerns the changes to which they were subjected, when and why. The aim set was developed through the recording, re-examination and classification of the available archaeological and ethno-archaeological evidence.

Schiffe im Votivkontext

Στο H. Frielinghaus, T. Schmidts & V. Tsamakda (eds) 2017. Schiffe und ihr Kontext. Darstellungen, Modelle, Bestandteile-von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches. Internationale Kolloquium 24-25. Mai 2013 in Mainz, Mainz: 23-37.

From the Geometric period at the latest ships and parts of ships in their original state, in three-dimensional copies and as two-dimensional depictions were offered in sanctuaries to different deities. Here, the meaning of the element »ship« varies, dependent upon the form and embedment of the votive.

Form und Funktion im Schiffbau der ägäischen Bronzezeit

Στο H. Frielinghaus, T. Schmidts & V. Tsamakda (eds) 2017. Schiffe und ihr Kontext. Darstellungen, Modelle, Bestandteile-von der Bronzezeit bis zum Ende des Byzantinischen Reiches. Internationale Kolloquium 24-25. Mai 2013 in Mainz, Mainz: (9-22)

In the present article the surviving depictions and models of ships from the Aegean Bronze Age are analysed according to functional aspects and placed in the context of the environment of the peoples of the Aegean Islands and Crete. It is clear that the vessels were perfectly adapted to the conditions of the Aegean and were continually being improved upon by their builders.

Παράκτιο παλίμψηστο: Παράδειγμα από το έργο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη νήσο Κεφαλληνία

Στο Αγγελική Γ. Σίμωσι (επιμ.) 2018. Βουτιά στα Περασμένα. Η Υποβρύχια Αρχαιολογική Έρευνα, 1976-2014, Αθήνα: 351-368.

“Archaeological Shoreline Research” (A.Sho.Re.) is an interdisciplinary Research Project of the University of the Peloponnese conducted in collaboration with the N.C.S.R. “Demokritos” and the Hellenic Centre for Marine Research. It explores the historical significance of the Coastal Zone through an extensive and systematic Geo-Archaeological Reconnaissance of SE Kephallenia, the Ionian Sea.